Conciliació

Arran de la sentència de l'Audiència Nacional del passat 21 de gener, FSIE-Illes Balears ha tornat a demanar als responsables de la Conselleria d'Educació que es permeti als docents en pagament delegat gaudir de l'excedència per cura de fills sense cap tipus de condicionament o detracció salarial tot i haver acumulat la lactància.

Fins al moment, la Conselleria d'Educació interpretava que els dos drets eren incompatibles. Ara la Sala del Social de l'Audiència Nacional ha declarat el dret dels treballadors a gaudir el permís acumulat de lactància i, seguidament, l'excedència per cura de fill.

A més, l'Audiència Nacional estableix el criteri de què, en cas de discrepància interpretativa, ha de prevaler el principi d'igualtat de gènere i, per tant, la interpretació més favorable a l'exercici del dret per part dels progenitors.

FSIE ha recordat a Conselleria que ja a l’any 2015 el Defensor el Poble va emetre un dictamen en el mateix sentit.

FSIE considera que es tracta d’un dret dels pares i mares treballadors que actualment la Conselleria està limitant i, per tant, insta als responsables de la Conselleria d'Educació que dictin amb urgència les instruccions pertinents perquè sense més demora es permeti exercir els dos drets consecutivament.

 

LACTÀNCIA I BAIXA MATERNITAT/PATERNITAT FRACCIONADA:

FSIE insta a Conselleria a que es permeti gaudir de l’acumulació de lactància una vegada finalitzada tota la baixa de maternitat/paternitat/adopció

FSIE porta reclamant sobre aquest assumpte des de que es va publicar el març de 2019 el Real Decret que modifica les baixes i permisos de maternitat/paternitat. Consideram que la Conselleria ha fet una interpretació que limita el dret a la conciliació laboral-familiar dels treballadors. Som l'únic sindicat que treballa aquest punt.

Hem registrat una instància dirigida al Dtor. General de Planificació en la qual demanam que, com marca la legislació vigent i per no limitar o entorpir el dret a la conciliació, el període de permís lactància acumulada pugui ser gaudit pel personal docent en pagament delegat una vegada finalitzat completament el període de baixa de maternitat/paternitat, tant si es gaudeix de forma continuada com si es fa de forma fraccionada. Això sense perjudici de que es mantengui la possibilitat de gaudir-ne també una vegada finalitzat el primer període de baixa en el cas de que aquesta es fraccioni.

En aprofitar la setència de l’Audiència Nacional, hem recordat als responsables de la Conselleria d’Educació que, tal com diu el tribunal, en cas de discrepància interpretativa preval aquella més favorable al dret de conciliació dels progenitors.

 

FSIENACIONAL

MECD

Hay 212 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB