BOE2
S'ha publicat en el Boletín Oficial del Estado el Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l'ocupació que estableix noves condicions en l'aplicació dels Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació, entre altres.

La normativa estableix la pròrroga dels ERTO per força major per a aquelles empreses que ho tinguin autoritzat sobre la base de l'article 22 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març i no puguin reprendre l'activitat per mantenir-se vigent la causa o causes que ho van motivar menteixis durin les mateixes i en cap cas més enllà del 30 de juny.

A més, es permet a les empreses iniciar amb posterioritat a l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei, i fins al 30 de juny de 2020, un *ERTE per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció, regint-se pel que s'estableix en l'art. 23 del Reial decret llei 8/2020 amb condicions específiques.
El text també prorroga altres mesures de protecció de la desocupació com el dret a la prestació contributiva per desocupació als treballadors afectats encara que manquin del període d'ocupació cotitzada mínim necessari o que el temps que es percebi la prestació per desocupació no computi a l'efecte de consumir els períodes màxims de percepció establerts.

RESUM DE MESURES: https://comunicacion.fsie.es/documentos/administracion/Resumen_RD-L_18-2020_de_12_de_mayo.pdf

REIAL DECRET 18/2020 BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4959.pdf

RESUM REIAL DECRET: https://comunicacion.fsie.es/documentos/administracion/Resumen_RD-L_18-2020_de_12_de_mayo.pdf

FSIENACIONAL

MECD

Hay 84 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB