En Mesa de Concertada, Educació confirma que per a 2022 es manté la suspensió de qualsevol mesura que suposi una millora salarial.
A Mesa de Concertada, davant de les reivindicacions de FSIE i d’altres sindicats presents, els responsables de la Conselleria d’Educació han anunciat la impossibilitat pressupostària d’implementar mesures que suposin increments salarials per a l’any 2022. Això suposa no aplicar als docents en pagament delegat les taules salarials acordades per conveni col·lectiu, mantenir suspesa l’aplicació de l’Acord d’equiparació de 2016 i no abonar la paga extraordinària de 25 anys.
FSIE lamenta que, malgrat l’anunciada recuperació econòmica, el Govern mantengui aquesta congelació (no aplicada a la resta de les comunitats autònomes) i que per als docents en pagament delegat suposa una doble retallada: la suspensió de l’acord d’equiparació i la no aplicació íntegra de les pujades salarials corresponents a 2019 i 2020.
FSIE valora positivament alguns anuncis fets pels responsables de la Conselleria d'Educació com són la dotació extraordinària de professors COVID i d'atenció a la diversitat o el proper inici de la negociació per l'increment dels mòduls econòmics destinats a les despeses de funcionament dels centres concertats.
FSIE HA MANIFESTAT
· El seu desacord amb la retallada salarial duita a terme pel Govern en no incrementar tots els conceptes dels salaris dels docents concertats d’acord amb els increments signats a les Taules salarials de 2020 i 2021.
FSIE Illes Balears n’interposarà un conflicte col·lectiu de forma unilateral o conjuntament amb altres sindicats.
FSIE HA REIVINDICAT
· L’abonament de les pagues de 25 anys d’antiguitat dels docents en pagament delegat dels centres concertats i d’educació especial.
FSIE HA SOL·LICITAT
· Un esforç econòmic de l’Administració per a cobrir el finançament de la jubilació parcial dels docents en pagament delegat per als pròxims anys.
· El pagament delegat per als ATEs i la seva equiparació salarial amb ATEs de pública.
INCREMENTS SALARIALS 
· Conselleria ha anunciat una regularització de les taules salarials dels docents en pagament delegat per a gener de 2022.
· S’aplicaran els increments de les taules salarials aprovades per Conveni de Concertada, però es descomptarà sobre el CRIB la quantitat que superi l’augment decidit pel Govern (2% sobre triennis per a 2020 i 0’9% sobre sou base i triennis per a 2021).
· Conselleria d’Educació encara desconeix si de cara a 2022 s’aplicarà el 2% de pujada salarial acordada pel Govern central per als funcionaris.
PAGA DELS 25 ANYS
· La Conselleria d’Educació torna manifestar el seu compromís d’abonar les pagues de 25 anys una vegada hi hagi disponibilitat pressupostària. 
· El Govern no es planteja aplicar millores salarials dins 2022, per la qual cosa Conselleria d’Educació no en preveu de moment el seu abonament en curt termini.
JUBILACIÓ PARCIAL
-       La Conselleria d’Educació negocia amb la d’Hisenda el finançament de les jubilacions de l’any 2022.
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ HA ANUNCIAT
-       La interposició d’un recurs de casació davant del Suprem contra la sentència guanyada per FSIE que declara compatibles l’acumulació de lactància i l’excedència. Si hi ha desestimació del recurs, Conselleria assumirà la compatibilitat dels dos drets defensada per FSIE.
-       Increment mòduls econòmics ATE sobre pressuposts per a 2022.
-       Obrir la negociació formal per augmentar els mòduls de despeses de funcionament dels centres concertats.
-       En gener s’iniciarà el procés formal per deixar aprovat un nou decret de concerts.
-       ORIENTADORS PRIMÀRIA: s’inclourà aquesta figura dins del nou decret de concerts i es té la intenció de deixar completa la seva implantació en el curs 2023/24.

FSIENACIONAL

Hay 19 invitados y ningún miembro en línea

MECD

BUTLLETÍ DIGITAL

DISCAPACITAT

ACOSO ESCOLAR

FORMACIO/INNOVACIO

FACEBOOK

TWITTER @FSIEIB

INSTAGRAM

PARLAM? 634527784

TELEGRAM