Rd 9842021FSIE s'ha posicionat en totes les lleis d'educació contra la promoció amb excessiu nombre de suspensos i contra l'obtenció del títol sense haver superat totes
les matèries.
FSIE No ha donat suport a aquest Reial decret en el Consell Escolar de l'Estat i va votar en contra de la LOMLOE en aquest mateix òrgan.
Compartim que la repetició de curs escolar és un mètode que no ha donat els resultats que es pretenien. Potser és que no s'ha aplicat correctament. L'alumnat que necessita atenció específica requereix una dotació addicional de professorat que no ha existit. Fer recaure en el professor tutor o de matèria aquesta labor d'atenció individualitzada, adaptació del currículum i seguiment de la seva evolució amb les actuals ràtios i càrrega lectiva del professorat és inassumible i d'aquí ve que la repetició no hagi aconseguit el seu objectiu.
Però adoptar com a fórmula alternativa “facilitar” la promoció de curs amb suspensos o permetre que s'obtingui un títol oficial quan no s'han superat els objectius i competències que requereix aquesta titulació, no sembla la millor opció.
Dir que és necessari haver aconseguit els objectius i competències de l'etapa i dir a continuació que es pot promocionar i titular amb assignatures suspeses és una contradicció òbvia. O sobren matèries que no condueixen a l'obtenció d'aquests objectius i competències o ha de dir-se clarament que es pot promocionar i titular sense haver-los aconseguit.
El Ministeri elimina les proves extraordinàries d'Educació Secundària Obligatòria a pesar que el Consell Escolar de l'Estat, a instàncies d'una esmena de FSIE, havia suggerit que es mantinguessin com en Batxillerat.
Aquest sistema d'avaluació i promoció que es proposa no incentiva, promou ni motiva en l'alumnat l'esforç, responsabilitat i treball constant que requereix qualsevol aprenentatge.
Les decisions finals de promoció i titulació es deixen a la consideració de l'equip docent al mateix temps que es demana i es defensa el dret a una avaluació objectiva de l'alumne. El component subjectiu en les decisions de l'equip docent és inevitable i el propi sistema afavoreix les diferències ja no sols entre territoris i entre centres, sinó fins i tot dins d'un mateix centre.
El Reial decret també destaca i posa en relleu l'actuació col·legiada de l'equip docent que és “a qui s'atorga la responsabilitat última de la decisió sobre la promoció i la titulació del seu alumnat”. En realitat l'equip docent podrà decidir, però no serà el responsable últim perquè el continuarà sent la Inspecció davant les reclamacions que presentin les famílies i l'alumnat disconforme amb la seva avaluació.
En molt poc temps veurem estadístiques que “ratificaran la millora substancial del sistema educatiu i l'èxit de les mesures aprovades”. Hi haurà menys repeticions i s'incrementarà el nombre d'alumnes que aconsegueixen titular. El dubte serà si aquestes dades realment responen a un millor aprenentatge, formació i preparació de l'alumnat o haurem realitzat un mer maquillatge de xifres comprometent seriosament el futur dels nostres alumnes.

Documents relacionats:

Revista RD_Primaria

Revista RD_ESO, Bachillerato y FP

FSIENACIONAL

Hay 157 invitados y ningún miembro en línea

MECD

BUTLLETÍ DIGITAL

DISCAPACITAT

ACOSO ESCOLAR

FORMACIO/INNOVACIO

FACEBOOK

TWITTER @FSIEIB

INSTAGRAM

PARLAM? 634527784

TELEGRAM