PUBLICADES LES TAULES SALARIALS DE 2019 DEL VI CONVENI DE CONCERTADA

PUBLICADES LES TAULES SALARIALS DE CONCERTADA 2019:

Les empreses tenen fins a 15 de maig per actualitzar les nòmines i abonar endarreriments a PAS i altre personal

 

El BOE de dissabte (15/02/2020) publica les taules salarials de l'any 2019 del conveni de Concertada.

Els increments són els següents:

+ 2,375% des de gener 2019.

+ 0,25 % des de juliol 2019.

Total % augment 2019: 2,625.

La notícia afecta principalment al PAS, perquè per als docents en pagament delegat, les nòmines ja foren actualitzades en el seu moment per part de la Conselleria d'Educació. Com sabeu, FSIE i els altres sindicats signants (USO, UGT i CCOO) finalment varen aconseguir pactar amb les patronals el mateix augment per al PAS que l'assolit per als docents en pagament delegat.

Per al PAS i altre personal, les empreses tenen 3 mesos (fins a 15 de maig de 2020) per a actualitzar les nòmines i abonar els endarreriments generats des de gener de 2019.

A l’enllaç hi trobareu les taules salarials de juliol 2019 del PAS.

TS PAS 2019

L’acumulació de lactància es pot gaudir després de cada període de baixa de paternitat/maternitat

Una altra fita aconseguida per FSIE: després de mesos d'insistència, des del Departament de Concertada ens han comunicat avui divendres dia 14 de febrer que canvia el criteri del moment de gaudi de l'acumulació de lactància:


Els 30 dies d'acumulació es podran gaudir, en cas de fraccionament de la baixa de maternitat/paternitat/adopció, després de qualsevol dels períodes de baixa, com ha reclamat reiteradament FSIE des de març de 2019. L'únic límit que segueixen imposant Conselleria és que el nadó no hagi complert els 9 mesos.

La novetat quedarà recollida a les noves Instruccions de pagament de Nòmines.

FSIE Conciliació1

FSIE demana a Conselleria d'Educació que permeti la compatibilitat de l'acumulació de lactància i l'excedència per cura de fills

Conciliació

Arran de la sentència de l'Audiència Nacional del passat 21 de gener, FSIE-Illes Balears ha tornat a demanar als responsables de la Conselleria d'Educació que es permeti als docents en pagament delegat gaudir de l'excedència per cura de fills sense cap tipus de condicionament o detracció salarial tot i haver acumulat la lactància.

Fins al moment, la Conselleria d'Educació interpretava que els dos drets eren incompatibles. Ara la Sala del Social de l'Audiència Nacional ha declarat el dret dels treballadors a gaudir el permís acumulat de lactància i, seguidament, l'excedència per cura de fill.

A més, l'Audiència Nacional estableix el criteri de què, en cas de discrepància interpretativa, ha de prevaler el principi d'igualtat de gènere i, per tant, la interpretació més favorable a l'exercici del dret per part dels progenitors.

FSIE ha recordat a Conselleria que ja a l’any 2015 el Defensor el Poble va emetre un dictamen en el mateix sentit.

FSIE considera que es tracta d’un dret dels pares i mares treballadors que actualment la Conselleria està limitant i, per tant, insta als responsables de la Conselleria d'Educació que dictin amb urgència les instruccions pertinents perquè sense més demora es permeti exercir els dos drets consecutivament.

 

LACTÀNCIA I BAIXA MATERNITAT/PATERNITAT FRACCIONADA:

FSIE insta a Conselleria a que es permeti gaudir de l’acumulació de lactància una vegada finalitzada tota la baixa de maternitat/paternitat/adopció

FSIE porta reclamant sobre aquest assumpte des de que es va publicar el març de 2019 el Real Decret que modifica les baixes i permisos de maternitat/paternitat. Consideram que la Conselleria ha fet una interpretació que limita el dret a la conciliació laboral-familiar dels treballadors. Som l'únic sindicat que treballa aquest punt.

Hem registrat una instància dirigida al Dtor. General de Planificació en la qual demanam que, com marca la legislació vigent i per no limitar o entorpir el dret a la conciliació, el període de permís lactància acumulada pugui ser gaudit pel personal docent en pagament delegat una vegada finalitzat completament el període de baixa de maternitat/paternitat, tant si es gaudeix de forma continuada com si es fa de forma fraccionada. Això sense perjudici de que es mantengui la possibilitat de gaudir-ne també una vegada finalitzat el primer període de baixa en el cas de que aquesta es fraccioni.

En aprofitar la setència de l’Audiència Nacional, hem recordat als responsables de la Conselleria d’Educació que, tal com diu el tribunal, en cas de discrepància interpretativa preval aquella més favorable al dret de conciliació dels progenitors.

 

FSIE demana que l’equiparació salarial amb pública quedi reflectida sobre la futura Llei d’Educació de les Illes Balears

FSIE-Illes Balears ha registrat una sèrie d’esmenes a l’Avantprojecte de Llei Educativa IB:

  1. Reclamam que s'incorpori a la llei un article que reconegui expressament el dret a l'equiparació retributiva tenint en compte l’antiguitat dels docents en pagament delegat. A més, demanam també que s'estableixi un termini temporal per a l’equiparació completa -4 anys a partir de l’aprovació de la Llei-, amb l'objectiu de que aquesta no es demori indefinidament. FSIE basa la seva demanda en el que disposen les lleis orgàniques d'educació vigents que estableixen com a objectiu l'equiparació retibutiva entre docents concertats i públics.
  2. Demanam que en el redactat de la Llei es deixi clar que es respectarà el que s’estableix sobre la Constitució i en les convencions de la UNESCO i altres organismes internacionals sobre la llibertat d'educació i la llibertat d'elecció de centre per part de les famílies.
  3. FSIE també demana que, perquè es pugui realitzar un repartiment equitatiu de l'alumnat amb necessitats específiques entre pública i concertada, la nova llei estableixi conseqüentment un repartiment equitatiu dels recursos humans i materials entre les dues xarxes del sistema de centres sostinguts amb fons públic.

EsmenesLleiEducativa

FSIENACIONAL

MECD

Hay 540 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB