FSIE lidera la reactivació de l'Acord 2008

FSIE demana la reactivació de l'Acord 2008

a tots els grups parlamentaris

grups parlamentaris

L'acord suposa l'equiparació progressiva dels docents concertats amb els interins de l’ensenyament públic i el pagament de les pagues de 25 anys del VIè Conveni

Des de 2010 es suspèn via llei de pressuposts de la CAIB. FSIE demana als diferents partits que hi presentin esmenes si això es torna a produir

Antoni Sacarés, Secretari General de FSIE (el SINDICAT de la CONCERTADA), ha mantengut durant aquestes dues darreres setmanes trobades amb els representants de tots els grups del Parlament de les Illes Balears. El principal objectiu: la reactivació de l'anomenat Acord de 2008 d'equiparació salarial progressiva dels docents concertats amb els docents interins de l'escola pública. Aquest Acord fou suspès en el 2010 quan només s'havien complit dos apartats del mateix: la possibilitat d'acumular en un mes el permís de lactància i el pagament d'un primer complement d'equiparació salarial  de 15€ mensuals.

Altres compromisos que figuren a l'Acord són l'abonament per part de l'administració de les pagues per antiguitat dels 25 anys i el pagament d'un sexenni per formació. Cap d'ells s'ha fet efectiu perquè l'Acord ha estat suspès any rera any via Llei de pressuposts.

FSIE vol incidir en que és bàsic que la Llei de Pressuposts de la CAIB per a 2016 no torni suspendre l'aplicació de l'Acord i el deixi obert perquè es puguin complir compromisos que no suposen una gran despesa econòmica, com l'abonament de la paga dels 25 anys al professorat que l'havia de cobrar el 2010.

Per això, els representants de FSIE-Illes Balears s'han reunit amb diputats de totes les formacions polítiques parlamentàries. A més d'informar-los directament de les reivindicacions del sector, se'ls demana que la Llei de Pressuposts de 2016 no suspengui altre cop l’Acord 2008.

 

 

Reunió amb el Conseller d'Educació

El Conseller d'Educació proposa a FSIE arribar a un gran acord sobre concertada

En reunió mantinguda avui, Martí March s'ha mostrat disposat a negociar la reversió de les mesures anticrisi també amb el professorat concertat

La rebaixa de la càrrega lectiva de l'alumnat no farà perdre hores de feina al professorat

reunioconseller1

D'esquerra a dreta: Rafaela Sánchez, Antoni Sacarés (FSIE), Martí March, Pilar Santisteban (FSIE) i Antoni Morante.

El Conseller d'Educació, Martí March, juntament amb dos dels seus directors generals, ha rebut avui a una delegació del sindicat de concertada FSIE encapçalada pel seu Secretari General, Antoni Sacarés.

Acord de legislatura sobre concertada

En primer lloc, FSIE ha posat de manifest davant el conseller la preocupació existent dins el sector concertat sobre una futura política de reducció de concerts. Tant March, com Antoni Morante, han tengut paraules tranquil·litzadores en aquest aspecte, perquè han assegurat que no pensen tocar els concerts existents sempre que es compleixin els criteris de demanda i de ràtios d'alumnat. El Conseller, a més, ha dit a FSIE que la intenció de la seva conselleria és el d'arribar a un gran acord de legislatura sobre concertada, un acord en el que volen deixar clars i objectius els criteris de concertació.

Borsí de recol·locació

Una de les intencions de la Conselleria és la de crear un borsí de professorat del qual puguin contractar els centres concertats sempre respectant la seva autonomia quant a criteris de contractació. Aquest borsí serviria també com a eina de recol·locació per a aquells docents de la concertada que perdessin per alguna circumstància el seu lloc de treball. FSIE ja havia demanat durant l'anterior legislatura la creació d'aquest borsí, que existeix en altres comunitats autònomes, i que pot permetre recol·locar professorat en nous centres sense que aquest perdi antiguetat.

Paga extra 2012

Quant a la recuperació de la paga extra de 2012, la Conselleria diu està pendent del projecte de pressuposts de la CAIB perquè diu que el retorn d'aquesta paga només es durà a terme si abarca a tot el funcionariat i treballadors que tenen un sou públic, entre els que es trobarien els docents concertats.

Rebaixa horari lectiu a Secundària

Antoni Morante, per la seva banda, ha anunciat la voluntat de la Conselleria de rebaixar la càrrega lectiva setmanal de l'alumnat de Secundària (ESO, de 32 a 30, Batxillerat de 34 a 32) mantenint, a la vegada, la dotació horària de professorat pels centres concertats. Això deixaria al professorat algunes hores setmanals per a coordinació o preparació de classes. L'anunci ha vengut després que FSIE li demanàs una rebaixa de l'horari lectiu del professorat concertat de secundària, de la mateixa manera en què s'ha pactat rebaixar-lo en pública.

reunioconseller2

Activació Acord 2008 i altres

FSIE, a més, ha tornat recordar tots aquells temes pendents amb incidència directa sobre els treballadors de la concertada:

- Ha tornat demanar la convocatòria urgent de la comissió de seguiment de l'Acord de 2008, actualment en suspensió. Aquest acord preveia l'abonament de pagues extraordinàries d'antiguitat, l'equiparació gradual de sou amb els docents interins públics i el cobrament d'un sexenni. FSIE demana un esforç perquè en el 2016 es comencin a abonar les pagues d'antiguitat als sol·licitants més antics.

- FSIE també troba necessari que l'Administració autonòmica reconegui el dret a la paga extraordinària de 25 anys contemplada en el VIè conveni del sector.

- L'ampliació de la dotació fixa de personal d'atenció a la diversitat. En aquest aspecte, el D. Gen. de Planificació, Antoni Morante, ha manifestat estar estudiant el tema perquè troba de justícia donar estabilitat laboral al professorat especialista.

- La substitució del professorat de baixa des del primer dia, de la mateixa manera com es pensa fer amb la pública.

- La possibilitat de poder accedir a la jubilació parcial per aquells treballadors que compleixen les condicions però que, per una causa o una altra, foren exclosos de l'acord d'empresa sigant en el seu moment.

Durant la reunió el to mantengut ha estat de cordialitat i de voluntat d'entesa. El Conseller en tot moment ha volgut dissipar temors dins el sector concertat.

 

______________________________________________________________________________________

 

Coming soon

Al teu centre també et mereixes estar representat per FSIE

 

 

Pacte d’Estat d’Educació

FSIE reclama als partits un Pacte d’Estat d’Educació
 
 
El pacte ha de retornar l’estabilitat al sector i garantir la llibertat d’ensenyamentLa Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament (FSIE), com a organització sindical majoritària en el sector de l'educació concertada i privada, considera de vital importància que les diferents formacions polítiques que concorrin a les properes eleccions generals, previstes per aquest mes de desembre, tinguin en compte en els seus programes electorals qüestions referents a l'Educació que s'han d'abordar amb caràcter immediat.pancartas de mano pgina 2
FSIE considera necessari assolir un Pacte d'Estat d'Educació, que doni estabilitat al sistema i els objectius principals siguin reduir els elevats índexs de fracàs escolar i abandonament prematur. El pacte s'hauria de fer en el marc de la Constitució, respectant la llibertat d'ensenyament protegida en l'article 27 de la Carta Magna, i posar els pilars d'un sistema que hauria de mantenir-se almenys durant els propers 15 anys.
Hauria d'establir l'obligatorietat de l'ensenyament dels 6 als 18 anys, gratuïta dels 0 al final de la mateixa, i amb mecanismes que permetin l'accés al mercat laboral a partir dels 16 anys. No s'ha d'oblidar d'afermar la complementarietat de les xarxes pública i concertada, sense que aquesta última sigui considerada subsidiària de la primera. A més, ha de treballar pel reconeixement dels professionals del sector i promoure el desenvolupament de la Llei de la Funció Docent, que reguli la professió amb independència del tipus de centre en el qual es desenvolupi la carrera professional, i no obviar la qüestió del finançament, perque sigui suficient per aplicar les reformes i mesures adoptades.
A les Balears, FSIE ha participat activament i des de la seva constitució en el Cercle per l'Educació que ha elaborat, conjuntament amb altres entitats, un document de pacte per a l'educació per a la nostra comunitat.
 
 Concerts educatius
En relació als concerts, FSIE advoca per millorar la norma bàsica que els regula, defensant que el concert possibilita la lliure elecció de centre en igualtat de condicions.
Des FSIE s'aposta també per la llibertat d'elecció, universalitzant els concerts,a la franja de 3 a 6 anys, amb convenis de 0 a 3 anys amb institucions o centres sense ànims de lucre.
 
Llei de funció docent
A propòsit de la professió docent, FSIE veu necessària l'elaboració d'una Llei de la Funció Docent que reguli la professió i abordi aspectes com la seva dignificació o el seu reconeixement social, els requisits d'accés a la formació inicial, els continguts de aquesta formació, la consegüent formació permanent o el desenvolupament professional, amb independència del centre en què es treballi.
En aquest sentit, FSIE ha recollit 20.000 signatures que han estat enviades al President del Govern, Mariano Rajoy.
 
 
_________________________________________________________________________________________________________
 

FSIENACIONAL

MECD

Hay 66 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB