EL TRIBUNAL SUPREM AVALA QUE LA PRESTACIÓ PER MATERNITAT ESTIGUI EXEMPTA DE L'IRPF

El Tribunal Suprem es pronunciava aquesta setmana respecte a l'exempció de pagament de l'IRPF de la prestació per Maternitat. En la resolució d'un recurs interposat per l'Advocacia de l'Estat conclou que la prestació rebuda en cas de maternitat no haurà de tributar a la declaració de la renda, com fins ara, ja que ha d'estar exempta d'igual manera que “les altres prestacions públiques per naixement, part o adopció múltiple, adopció, fills a càrrec i orfandat”.

La diferent interpretació de la Llei de l'IRPF per part d'Hisenda i els tribunals va fer que en 2016 el Tribunal Superior de Justícia de Madrid fallés fins a en dues ocasions en contra del criteri de l'Agència Tributària (*AEAT) obligant a la devolució dels imports deduïts als demandants mitjançant l'aplicació de l'impost de la renda. Fins al moment, al no asseure jurisprudència aquestes sentències, els contribuents estaven obligats a portar els seus casos als tribunals per rebatre el pagament de l'impost.

En la seva sentència el passat dia 3 el Tribunal suprem dictamina amb claredat que en virtut del recollit en el paràgraf tercer de la lletra h de l'article 7 de la Llei de l'IRPF s'estableix com a doctrina legal que “les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.”

*FSIE està a l'espera de conèixer tots els detalls sobre la tramitació, terminis i requisits per a l'aplicació d'aquesta nova exempció. Informació que posarà al més aviat possible a la disposició dels seus afiliats.

CURSOS A DISTÀNCIA

A continuació us presentam dos cursos a distància. Si estau interessats telefonau al 67787282

eneagrames DIST 18 19      iemocional DIST 18 19

*FSIE DEMANDA QUE LA CÀRREGA LECTIVA DEL PROFESSORAT SIGUI IGUAL EN TOTS ELS CENTRES SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS

El Ministeri d'Educació ha presentat el “Avantprojecte de Llei de millora de les condicions per a l'acompliment de la docència i de l'ensenyament en l'àmbit de l'educació no universitària”.

En el text, que deroga part de les reformes introduïdes per el “RD 14/2012 de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu”, es contempla que les administracions públiques puguin reduir la càrrega lectiva del professorat però solament de centres públics.

Com ja establís el Tribunal Constitucional en la seva Sentència del Ple 26/2016, de data 18 de febrer de 2016, la càrrega lectiva del professorat dels centres públics i privats concertats és competència de l'Administració i, en tractar-se de centres sostinguts amb fons públics, ha de tenir un tractament homogeni.

*FSIE ha denunciat el que és una clara exclusió i discriminació dels docents de l'ensenyament concertat. Per això, hem presentat una esmena en el Consell Escolar de l'Estat perquè les administracions públiques adoptin les mesures necessàries que, al costat de la negociació col·lectiva, permetin que la càrrega lectiva dels docents de la concertada sigui anàloga als docents de la pública.

També ens hem dirigit a la Ministra d'Educació i als grups parlamentaris de les Corts perquè la nostra proposta s'incorpori en el text definitiu de la Llei.

Des del sindicat defensem i exigim que l'equiparació amb els nostres homòlegs de l'ensenyament públic no solament ha de ser en les retribucions salarials sinó també en la càrrega lectiva.

Som professionals i treballadors que prestem un servei d'interès públic de gran qualitat i ens mereixem el mateix reconeixement i tractament.

*FSIE és la força per defensar i millorar el teu futur i el de tots. Quants més companys ens ajudin i recolzin més objectius aconseguirem.

Boletin_Carga_lectiva.pdf

Registro_Ministerio._Carga_lectiva.pdf

FSIENACIONAL

Hay 285 invitados y ningún miembro en línea

MECD

BUTLLETÍ DIGITAL

DISCAPACITAT

ACOSO ESCOLAR

FORMACIO/INNOVACIO

FACEBOOK

TWITTER @FSIEIB

INSTAGRAM

PARLAM? 691235592

TELEGRAM