Atenció a la diversitat - PTs

FSIE PROTESTA DAVANT EDUCACIÓ PER LA DESATENCIÓ A LA DIVERSITAT A CONCERTADA


Conselleria no modifica una Ordre perquè l’especialista de Primària pugui exercir també a ESO
FSIE ja n’ha presentat reclamació davant el Defensor del Poble


20150327 134210


Divendres dia 27 de març, els alliberats del sindicat de privada-concertada FSIE-Illes Balears han realitzat una acció de protesta davant de la seu de la Conselleria d’Educació per a reclamar, una vegada més, un canvi normatiu que milloraria l’atenció a la diversitat a l’escola concertada. Al mateix temps, s’ha registrat una nova sol·licitud dirigida a la Consellera, Núria Riera, en la qual es demana la modificació en aquests aspecte de l’Ordre de 2008 que regula els concerts educatius.

FSIE ve reclamant a la Conselleria durant tota la legislatura que es modifiqui aquesta ordre i que els psicopedagogs (PT) puguin impartir classes oficialment i de forma regulada a ESO. Només durant l’any 2014 es varen registrar tres sol·licituds i l’assumpte va ser tractat directament amb el D. General de Planificació, Bartolomé Isern. FSIE també ha denunciat la situació a totes les meses de concertada.

El passat mes de febrer, FSIE va cursar una denúncia d’aquesta situació anòmala davant el Defensor del Poble. La denúncia ha estat rebuda i es troba en tramitació.

Segons els càlculs fets per FSIE, el canvi no suposa un desemborsament econòmic important per a l'Administració.

Aquesta norma, que regula la dotació bàsica a concertada, és l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, de 19 de desembre de 2008, per la qual es du a terme la convocatòria per a l’establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2009-2010.

Segons aquesta ordre, els centres d'una línea completa (InfantilPrimària-ESO) tenen dret a un especialista (PT –psicopedagog terapeuta) de dotació bàsica, encara que, paradoxalment, segons la mateixa ordre els PTs de dotació bàsica no poden treballar a ESO (només són per a Primària). Ës a dir, és necessari tenir l’etapa d’ESO per tenir el PT de dotació bàsica, però aquest no pot treballar oficialment en aquesta etapa, per la qual cosa l’alumnat amb necessitats educatives especials queda desatès, sense personal especialitzat.

Augment de la dotació bàsica dels centres concertats per atenció a la diversitat

FSIE-Illes Balears també ha reclamat una revisió a l'alça de la dotació bàsica d'especialistes  per a l'atenció a la diversitat en els centres concertats. La gran diferència que existeix entre la dotació bàsica i la dotació addicional demostra que la primera es podria ampliar amb fonament a la majoria dels centres concertats. Això suposaria millorar l'estabilitat laboral de molts i moltes d'especialistes (PT, AL...) que podrien passar a tenir una contractació indefinida enlloc dels actuals contractes temporals d'un curs, sempre subjectes a les decisions anuals de l'Administració sobre la dotació addicional.

 

_________________________________________________________________________________________________________

Renegociació acord pagament deute

FSIE ha sol·licitat dos únics pagaments

El 40% del deute amb la nòmina d'abril i la resta en un sol pagament durant el primer trimestre de 2016

FSIE ha iniciat els tràmits de demanda per conflicte col·lectiu

Com ja informàrem, la Conselleria d'Educació incomplí l'Acord de juliol de 2014 de pagament fraccionat dels endarreriments que es deuen al professorat de concertada de les Balears des de l'entrada en vigor del VI Conveni. Aquest acord fou romput de manera unilateral per part de l'Administració quan es deixà d'abonar la primera fracció del deute amb la nòmina de febrer. Per aquesta raó, FSIE ha iniciat els tràmits legals per a interposar contra la Conselleria d'Educació una demanda de conflicte col·lectiu.

Malgrat això, FSIE-Illes Balears no vol deixar apart el diàleg i la negociació i, seguint aquest camí, ha fet arribar al Director General d'Educació, Antoni Vera, una nova proposta sobre la qual renegociar un nou acord. FSIE demana que el 40% del deute amb el professorat de concertada sigui abonat en un únic pagament juntament amb la nòmina d'abril d'enguany. La resta (60%) en un nou i últim pagament durant el primer trimestre de 2016. Tot això amb les garanties de que, sigui quin sigui el color polític del nou Govern, el nou Acord es compleixi d'una vegada per totes.

FSIE entén que, si el Govern diu tenir la capacitat de pagar el 40% del deute en un sol pagament durant el 2015, el mateix pot fer amb el segon pagament, tot d'un cop durant el 2016 (la part corresponent al 2016 i al 2017).

Altres qüestions tractades per FSIE amb el Director General d'Educació han estat el reconeixement del dret a cobrar la Paga extraordinària dels 25 anys per part dels afectats pel VI Conveni i la de millorar la situació del personal de dotació bàsica per atenció a la diversitat.

 

__________________________________________________________________________________

 

NOVETATS

NOVETATS DESPRÉS DE LES DARRERES REUNIONS AMB CONSELLERIA
 
 
L’Acord del deute es renegociarà

A partir de la propera setmana s’iniciaran les negociacions per a un nou Acord de pagament d’endarreriments, donat que l’Acord de juliol de 2014 no s’ha fet efectiu per un defecte de tramitació. La Conselleria proposa per a 2015 pagar el 40% del deute en un únic abonament que es faria efectiu, si s’arriba a un nou acord, una vegada acabada la nova tramitació normativa. Tot això situa la possible data de cobrament sobre finals del mes d’abril.
 
 
Es pagaran les jubilacions parcials de 2015

La Conselleria ha assegurat el finançament corresponent per a cobrir les jubilacions parcials que es produeixin durant l’any 2015.
Es comunicarà a les empreses mitjançant el GESTIB.

El 24’04 de l’extra de 2012 es cobrarà per març

El 24’04% de l’extra de 2012, es cobrarà amb la nòmina de març.
Els qui actualment no estan en nòmina tenen com a termini fins a 18 de juny per a presentar les sol·licituds.
FSIE reclama el 100% de la paga extra i en té una demanda presentada davant dels tribunals.


Període de reducció de jornada o d'excedència per cura de fill/familiar:
Els treballadors podran concretar l’inici i el final dels períodes de reducció de jornada i d’excedència

La Mesa de Concertada ha donat el vist i plau a la proposta de la Conselleria d’una nova regulació funcional dels permissos de reducció de jornada per cura de fill o familiar o d’excedència. Bàsicament consisteix en deixar que sigui efectiu el dret del treballador/a a concretar quan vol iniciar i finalitzar aquests períodes, i no com fins ara que la Conselleria marcava períodes trimestrals, incloent les vacances.

Si les empreses o la Conselleria evidencien abús de dret posaran en marxa els mecanismes de control perquè això no es produeixi.

Aquesta mesura entrarà en vigència a partir de dimecres dia 4 de març i també tendrà retroactivitat des de l’inici del present curs 2014/15.
FSIE-Illes Balears ha retirat la denúncia contra la Conselleria que havia interposat davant Inspecció de Treball per aquest tema.


Pagues 25 anys

També es convocarà Mesa Tècnica en els pròxims dies per acordar un redactat que impedeixi la prescripció del dret a la paga als afectats pel VI Conveni.

Per a totes les pagues pendents (V i VI convenis), el Director General d'Educació, Antoni Vera, diu que l’Administració assumeix el dret i el deute, encara que en postposa el pagament.
A la Mesa, FSIE ha insistit en l’inici d’una negociació urgent perquè la Conselleria reconegui el dret a les pagues de 25 anys per als treballadors afectats pel VI Conveni, una vegada que els del Vè ja ho tenen reconegut amb l’Acord de 2008.


Aplicació LOMCE

La Conselleria diu que té la intenció clara de que no es perdin llocs de treball i que s’està treballant perquè tots els centres, inclosos els d’una línia, puguin oferir tots els itineraris ESO.
Des de Conselleria també s’ha informat que, des del MEC, arribarà una dotació econòmica que cobrirà el 50% de les noves despeses que produirà la introducció del itineraris LOMCE a 3r i 4t d’ESO.
 
 
FSIE demana reducció horària pel professorat d’ESO de concertada

Sobre l’aplicació de la LOMCE a Secundària, FSIE ha reiterat la seva posició sobre la conservació dels llocs de treball i la no pèrdua d’hores de feina del professorat. Hem demanat una dotació horària suficient per a mantenir com a mínim les plantilles actuals i per a garantir la viabilitat dels centres concertats d’una línia. També perquè aquests centres puguin oferir tota l’optativitat que recolleix la llei, així com els programes de millora (PMAR).

FSIE ha estat l’únic sindicat que ha demanat una reducció de la càrrega lectiva del professorat concertat de secundària per davall de les 24 h actuals. Una mesura que cerca l’equiparació amb les hores de pissarra que fan els companys de la pública (18-20h).
 
_____________________________________________________________________________________________________________________

PAGA EXTRA 2012

FSIE - Illes Balears reclama per a docents concertats l'abonament íntegre de l'extra suprimida de 2012


Les diferents sentències de tribunals superiors de justícia deixen clar que la llei no es pot aplicar retroactivament
----------
Els concertats haurien de cobrar almanco la part proporcional que va de gener a agost de 2012 (66%) i no el 24’04 % pressupostat
----------
Considera urgent la convocatòria de la mesa de concertada, promesa per la Consellera el mes de novembre


FSIE-Illes Balears ha registrat avui una sol·licitud dirigida al D. Gen. d’Educació, Antoni Vera, demanant, entre d’altres coses l’abonament de la quantia íntegra de la paga extra de 2012 perquè considera la mesura com a anticonstitucional.

FSIE té interposada una demanda de conflicte col·lectiu que es troba pendent de les decisions dels tribunals.

El Decret Llei que consolidava aquesta mesura a les Illes Balears es va publicar al BOIB dia 1 de setembre de 2012. Per tant, encara que fos constitucional, la mesura només podria afectar, per la seva no retroactivitat, sobre la part proporcional de la paga extra corresponent als mesos de setembre, octubre, novembre i desembre de 2012 i no a la totalitat de l’any. En no existir encara el decret durant la primera part de l’any, FSIE defensa que els docents de concertada ja havien consolidat el dret a percebre la paga extra pels mesos treballats de gener a agost.

Ara, la Llei de Pressuposts de 2015 de la CAIB preveu l’abonament del 24’04 % de la paga extra de 2012 al professorat de la concertada. FSIE considera que el deute mínim, a l’espera del que diu el Constitucional, és d’aproximadament un 66% de la paga. FSIE demana que, així com el Govern ja ha modificat per altres assumptes el contingut de la Llei de Pressuposts mitjançant esmenes a altres lleis, també hi és a temps a fer-ho per a modificar el text corresponent a l’abonament de la paga extra a la concertada.

La Conselleria ens ha d'informar millor de com i quan pensen fer els pagaments

En la mateixa reclamació, el Secretari General de FSIE-Illes Balears, Antoni Sacarés, també demana més informació per a salvar la confusió que existeix quant al pagament dels endarreriments al professorat concertat. Aquests endarreriments corresponen a la diferència del que han cobrat des de 2009 en respecte al que haurien d’haver cobrat segons les taules salarials en vigor. L'acord de juliol de 2014 contempla un primer pagament en el febrer de 2015. A hores d’ara, la Conselleria encara no ha informat als representants dels treballadors de si efectivament es farà pel mes de febrer i de quina serà la fórmula de càlcul que s’aplicarà.
La urgència de celebrar una Mesa de Concertada


Per últim, FSIE-Illes Balears veu molt urgent la convocatòria d’una mesa de concertada. La darrera reunió fou durant el mes de novembre i tengué un caràcter informatiu. A la mateixa, la Consellera es va comprometre a convocar en poc temps noves reunions per a tractar temes que es troben enquistats i que, si no es negocia una sol·lució, només fan augmentar la bolla del deute amb la concertada i els seus treballadors. El punt que necessita una negociació immediata és el d’acordar un calendari de pagament de la paga extra per a 25 anys dins l’empresa. Altres, com l’augment de la dotació fixa per atenció a la diversitat o que els especialistes en aquest àmbit puguin exercir a les tres etapes bàsiques, FSIE creu que la dificultat no és econòmica, sinó de manca de voluntat per a treballar i cercar sol·lucions per part dels responsables polítics de la Conselleria d’Educació.

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

FSIENACIONAL

Hay 76 invitados y ningún miembro en línea

MECD

BUTLLETÍ DIGITAL

DISCAPACITAT

ACOSO ESCOLAR

FORMACIO/INNOVACIO

FACEBOOK

TWITTER @FSIEIB

INSTAGRAM

PARLAM? 634527784

TELEGRAM