Resum de la reunió sindicats signants VI Conveni amb patronals i Conselleria d’Educació ( 6/03/2014 )

A la reunió s'ha partit de la següent ordre del dia: aplicació noves taules salarials i pagament endarreriments.

La Conselleria ha fet la següent proposta:
Abonar endarreriments salarials amb el següent calendari:
-       2014: 1 milió d’euros.
-       2015: fins a 3 milions d’euros.
-       2016/2017: resta del deute.
Actualització de les nòmines:   en parlaríem el 2015.

FSIE ha deixat clar que no accepta la proposta, la resta d’organitzacions presents tampoc no l’han acceptada.

FSIE considera que una proposta podrà ser valorada si comença amb una actualització urgent de les taules salarials a tots els treballadors en pagament delegat. No podem acceptar que es continuï incrementant el deute.

El calendari de pagament d’endarreriments ho veiem com l’únic punt negociable, sempre que els terminis siguin més curts que els proposats per la Conselleria.

FSIE ha fet saber al Director General, Bartomeu Isern, el malestar del nostre col·lectiu pel temps que ha deixat passar la Conselleria entre la publicació del VI Conveni (agost 2013) i aquesta primera reunió, així com la manca de previsió del Govern en no incloure una partida a la Llei de pressuposts de 2014 per a pagar els endarreriments amb els docents de la concertada. (Deute acumulat des de l’any 2009).

S’ha acordat que el dia 21 de març ens faran arribar una nova proposta i que la setmana del 24 de març la tornarem a negociar.

FSIE ha demanat a la Conselleria que aquest ha d’esser un tema preferent i, per tant, no podem deixar passar tant de temps entre les reunions de negociació.

MESA MARÇ

Resum mesa concertada i comissió concerts 16 març 2012.

 
1. Esborrany recursos nee 2012-2013.
Presenten esborrany per a dotació addicional del personal atenció a la diversitat. L’esborrany modifica els criteris de dotació a la baixa.
FSIE mostra el seu desacord a la proposta. Presentarem esmenes.
 
2.- Jubilació Parcial Anticipada.
La Directora General, Sra. Mercedes Celeste, comunica a la mesa que la Conselleria es fa càrrec de les jubilacions parcials que es puguin pactar durant l’any 2012.
A partir del 2013 ja es veurà si la Conselleria assumeix les despeses de la seguretat social, és a dir queda pendent de negociar.
 
 3.- Altres temes.
Sobre els professors que fan feina a pública i també a concertada: Es comenta que hi ha professors que estant a les dues xarxes han rebut cartes de la Conselleria comunicant que no es pot fer. Hi ha discrepàncies sobre la legalitat  o no. La Directora general recorda que a tots els funcionaris els és aplicable la llei de compatibilitat. Per altra banda se li diu a la Directora general que aquest no és l’argument que esgrimeixen les cartes de la Conselleria.
Es necessari un estudi jurídic de la situació.
Paga 25 anys IV conveni: es continuen pagant tal i com ja es va exposar a la mesa anterior: cada mes segons disponibilitat pressupostària.

MESA GENER

Resum mesa concertada 23 gener 2012.

 
1. Esborrany Resolució per la qual es convoca el procediment per a l’establiment i la renovació dels concerts educatius per al curs 2012-2013.
 
Ens han presentat el document i tenim fins dimecres per a fer esmenes. En general no varia de l’anterior resolució (això ho ha dit la Directora General). Si qualcú està interessat en tenir l’esborrany li podem fer arribar la petició.
 
 2.- Jubilació Parcial Anticipada.
 
La Directora General, Sra. Mercedes Celeste, s’ha compromès en el termini d’un mes d’informar si la Conselleria assumeix els costos de la seguretat social dels que començarien la jubilació durant el 2012.
 
 3.- Paga 25 anys IV Conveni.
 
Resten pendents 23 professors que segons el calendari de la Resolució (calendari que està anul·lat) haurien de cobrar el 2012. La Conselleria té la voluntat de pagar tots aquests casos en un termini breu de temps. El que queda pendent de solucionar són els professors que els tocarà cobrar el 2013 i el 2014. Per aquests darrers s’ha d’estudiar la formula per tal que el dret els quedi garantit o bé que cobrin.
 
 4.- Complement lligat a antiguitat i formació ("sexenni").
 
La intenció de la Conselleria es tornar a posar el tema sobre la taula. Es necessari revisar la documentació, especialment pel que fa a demostrar l’antiguitat. Per això, de moment, no es recollirà documentació.
 
 5.- Dotació addicional del personal que treballa amb alumnes amb nee.
 
Davant aquesta pregunta la Directora general ha manifestat que no pensen canviar els criteris. Per tant si els nombres es mantenen es de suposar que s’hauria de mantenir la dotació si aquesta és correcta. FSIE ha demanat a les patronals un esforç per a la recol·locació dels professors que per les variacions puguin perdre hores de feina.
 
 6.- Quart ESO.
 
Del tema de com quedaria en el supòsit d’un batxillerat en tres anys no en saben res.
 
7.- Altres qüestions.
 
FSIE també ha demanat que la Conselleria pugui fer una nòmina complementària en els casos que es comet un error significatiu. Això mateix ja ho havíem demanat a la mesa anterior. Ara mateix això no es fa i tot i que passa molt poques ocasions, pensam necessari que es pugui rectificar.
FSIE també ha demanat que deixin continuar treballant a una professora que arriba als 65 anys més enllà d’aquesta edat. Aquesta professora i la seva empresa hi estan d’acord. D’aquí no s’ha d’interpretar que FSIE vol la jubilació més enllà dels 65, el que demanem és que com es fa a la pública, si algú vol treballar més enllà dels 65 i la seva empresa ho consent ho pugui fer.
Ha quedat pendent de resposta.

MESA OCTUBRE

 

Mesa de concertada de dijous 6 d’octubre
 
 
A la mesa de concertada de dijous 6 d’octubre ha quedat clar per les paraules de la Directora General de Planificació, Sra. Mercedes Celeste Palmero, que la Conselleria d’Educació no té previst fer cap retallada de sou als treballadors de concertada.
 
 
Quant a l’Acord 2008, que va quedar en suspens fins el 2012,  ha manifestat que el més probable era una nova suspensió. Ha quedat pendent de tornar-ne a parlar. En tot cas FSIE ha sol·licitat que les informacions sobre canvis de concertada es donin a la Mesa de Concertada per tal d’evitar la rumorologia que ens té a tots preocupats i sembla que de forma innecessària. La Directora General coneix els rumors però ha dit que en aquests moments no tenen cap raó de ser.
 
 
Els representants de FSIE hem recordat, una vegada més, les retallades que patim els treballadors de concertada (5% i Acord suspens) i que ens pareix injusta qualsevol altra retallada o suspensió al sector.
 
 
Els representants de FSIE hem sol·licitat posar en marxa els mecanismes per a la recol·locació dels treballadors d’atenció a la diversitat (dotació addicional) que perden hores de cara a la propera dotació i de cara al proper curs.
 
 
Els representants de FSIE hem sol·licitat la revisió de l’addenda del sexenni per tal de simplificar els tràmits exigits: (còpia acarada del títol, còpia acarada contracte laboral, informe de vida laboral,...).
 
 
Des de FSIE també ens hem adherit a la petició que han fet les patronals de normalitzar el pagament de les despeses de funcionament, així com fer un calendari escolar que permeti treballar amb més tranquil·litat el principi i final de curs a secundària.

Subcategorías