COMUNICACIÓ

FSIE Informa: Mesa Concertada i Comissió de Concerts (25 de maig de 2022)

FSIE Informa: Mesa Concertada i Comissió de Concerts

Mesa Concertada: 

- Punt únic: nous esborranys currículums LOMLOE d'ESO i de Batxillerat.

- Des de Conselleria d'Educació se'ns ha informat sobre algunes de les modificacions efectuades als primers esborranys de currículums Illes Balears ESO i Batxillerat i s'ha donat resposta a qüestions tècniques plantejades per les diferents organitzacions sindicals i patronals representades.

- Conselleria ha insisitit en que la implantació dels nous currículums no té perquè provocar una pèrdua d'hores o de llocs de feina a Concertada perquè diuen haver previst mesures de flexibilització per a poder mantenir la dotació horària del professorat que perd hores a les seves assignatures de cara al curs vinent. Una d'aquestes mesures és la possibilitat d'oferir assignatures optatives que poden esser impartides per professors de qualsevol titulació.

- FSIE ha  presentat esmenes al primer esborrany de currículum. Com a conseqüència d'aquestes al·legacions s'han afegit dos nous punts a l'article 32 per a clarificar la situació de codocència i de docència simultània en desdoblaments de grup:

"7. Per a les matèries que s’imparteixin totalment o parcialment en la modalitat de codocència (dos o més professors de manera simultània a la mateixa aula), l’atribució docent d’un d’aquests professors ha de ser la de la matèria que s’imparteix.
8. Per a les matèries que s’imparteixin totalment o parcialment en la modalitat de docència simultània en desdoblaments de grup l’atribució docent dels professors ha de ser la de la matèria que s’imparteix."

- Per ajudar a la distribució d'hores entre el professorat i evitar-ne la pèrdua, des de FSIE hem demanat si una assignatura podia esser impartida per més d'un professor a un mateix grup. P. ex. Geografia i Història d'ESO, dues hores un professor i una hora un altre. Tant el Director General d'Ordenació, Planificació i Centres com els tècnics d'Ordenació ens han dit que no hi ha cap impediment normatiu, sempre i quan els professors comptassin amb la titulació adequada per impartir la matèria i d'ells es fes càrrec de la seva titularitat.

- FSIE també ha sol·licitat una ampliació del termini establert en la Proposta de temporització de les tasques derivades de l’aplicació dels nous currículums, de manera que per a les tasques que han d'esser lliurades/executades a 30 de juny de 2022 s'ampliï el termini a 31 de juliol. Se'ns enviarà resposta. Les tasques en concret són les següents:

• Disseny i difusió de l’oferta de matèries optatives.
• Organització de les àrees/matèries per àmbits i distribució de les HLD.
• Disseny dels horaris setmanals de cada nivell i assignació d’especialitats de professorat a les àrees/matèries/àmbits.

- Adjuntam nous esborranys currículum Illes Balears per a ESO i Batxillerat, així com la "Proposta de mesures de flexibilització per a la planificació del curs 2022-2023 i posteriors".

Comissió de Concerts

- El Director General d'Ordenació, Planificació i Centres i la Cap del Departament de Concertada han explicat les variacions previstes per al curs 2022/23 en relació a la Dotació addicional per atenció a la diversitat per als centres concertats. Es produeix un lleuger augment de la dotació total en relació al present curs. La variació màxima a l'alça o a la baixa d'aquestes dotacions per centre serà de 24 hores.

- En els pròxims dies des de Conselleria se'ns facilitarà per escrit la proposta de dotació addicional i se'ns convocarà a una nova Comissió. Informarem als delegats de FSIE de la variació que es pugui produir al seu centre.

Esborrany_2_Decret_Batxillerat_LOMLOE_1.pdf

esborrany_2__decret_ESO_1.pdf

mesures_de_flexibilització_per_a_la_planificació_del_curs_2022-2023_i_posteriors.002.pdf

Temporitzacio_de_les_tasques_derivades_dels_nous_curriculums.002.pdf