DIA DEL MESTRE 2021

Cartel A3 Dia Maestro 27 Nov 2021 BalearLa Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament celebra el Dia del Mestre reconeixent a totes les mestres i mestres la gran labor que exerceixen amb la seva ja tradicional campanya anual. En aquesta ocasió, FSIE vol posar en relleu la transcendència i múltiples dimensions de la funció d'educar que va molt més allà de la mera transmissió de coneixements.
Aquesta jornada commemorativa està dedicada als docents espanyols i celebra el patró dels professors, San José de Calasanz, sacerdot, pedagog i considerat el precursor de l'educació moderna com a fundador de la primera escola cristiana popular i gratuïta d'Europa.
FSIE vol recordar que per a aconseguir un sistema educatiu de qualitat, que arribi a tots en igualtat de condicions, no es pot descurar en cap concepte el pilar fonamental que el sosté, els professors. Per això considerem imprescindible que es reconegui la importància de la tasca que exerceixen els docents en el desenvolupament del teixit social que conformarà les comunitats del futur i que es dignifiqui la seva professió.
Per tant, volem aprofitar aquesta celebració per a insistir en una de les nostres reivindicacions històriques: la promulgació d'una llei que reguli la professió docent per a tots els professionals de l'ensenyament que estableixi els paràmetres d'una formació inicial de qualitat, adequada a les necessitats reals dels docents, i que reflecteixi la importància de la formació permanent i la carrera professional. Aquesta nova llei vindria a dignificar la professió docent i a recuperar l'autoritat i reconeixement de la mateixa per a tot el professorat amb independència de la mena de centro en el que desenvolupin el seu treball.
Des de FSIE volem, a més, agrair a totes les mestres i mestres la seva dedicació i compromís amb l'ensenyament reafirmant la nostra obstinació a continuar treballant per a poder garantir als professionals de l'ensenyament concertat, privada i d'atenció a persones amb discapacitat, unes condicions laborals i salarials dignes, justes i concordes a la professionalitat, qualitat i exigència amb la qual ells exerceixen la seva labor.

FSIE REIVINDICA LA IMPORTÀNCIA DE L'EDUCACIÓ COM A EINA PER A COMBATRE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN ELS CENTRES EDUCATIUS

eduviolenciagenerejpegDavant la celebració del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona, avui 25 de novembre segons la data establerta per l'ONU, la Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament (FSIE), reivindica la importància de l'educació en l'estratègia per a combatre tot tipus de violència a les aules, i especialment la de gènere. Així mateix, FSIE destaca el rol dels docents en el foment dels valors, la convivència i l'enfortiment de pràctiques preventives.
“Hem d'aconseguir que el col·legi sigui un lloc segur per a infants i adolescents ja que és l'espai on socialitzen i es formen com a persones” ha assenyalat el secretari general de FSIE, Jesús Pueyo.
Per a combatre la violència de gènere és indispensable, segons el parer de FSIE prevaler l'educació com a eina clau ja que possibilita educar en igualtat i desenvolupar una consciència social basada en l'erradicació de la violència en les seves diferents formes i evita també que es reprodueixin els estereotips de gènere.
L'exposició a situacions de violència de gènere, tant en l'entorn familiar com en l'escolar i social, té com a conseqüència l'increment de l'absentisme escolar, els mals resultats acadèmics, la deserció escolar, la baixa autoestima o la depressió.
Les ultimes estadístiques de l'INE sobre Prevenció de la Violència de Gènere en l'Adolescència (2010) avalaven l'increment casos de violència de gènere en centres educatius (col·legis i universitats) entre els més joves. Els propis mestres i professors constaten, mancant dades més recents, un increment de la violència a les aules en general a causa de múltiples casuístiques, entre altres les vivències dels propis escolars en les famílies d'origen.
“Per a interrompre el cicle de la violència, cal garantir la permanència de les mesures educatives destinades a prevenir la violència de gènere i estendre-les a tots els nivells educatius. Per a això convé inserir el seu tractament al llarg del desenvolupament educatiu de l'alumnat proporcionant al professorat els mitjans necessaris per a dur-les a terme de manera sistemàtica i eficaç”, afirma Pueyo.
En aquest sentit FSIE s'uneix a la crida de la UNESCO i la UNGEO que propugnen el següent:
- Integració, per part dels governs nacionals, de mecanismes de rendició de comptes, protecció i prevenció en matèria de violència de gènere relacionada amb l'escola en les polítiques i plans d'acció nacionals.
 -Major recerca i seguiment de la violència de gènere relacionada amb l'escola a fi d'entendre plenament la seva prevalença, els seus efectes en l'educació dels nens i els factors de risc en diferents països i contextos.
 -Labor mancomunada de docents, personal sanitari, policia, comunitats locals, líders religiosos i organitzacions de la societat civil, en els plans local i nacional, per a dur a terme programes que combatin de manera eficaç la violència de gènere relacionada amb l'escola.
 -Reconeixement clar en l'objectiu sobre educació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible que atallar la violència de gènere relacionada amb l'escola constitueix un element fonamental per a l'assoliment de la igualtat en l'educació.

COMUNICAT CONJUNT: ADEQUACIÓ DE LES TAULES SALARIALS AL SMI EN EL CONVENI DE CONCERTADA

CONCERTADA COMUNICADO CONJUNTOLes organitzacions sindicals FSIE, FEUSO, UGT Serveis Públics i FECCOO en el marc de la Mesa negociadora del VII Conveni, plantegem fa unes setmanes a les organitzacions patronals la necessitat d'adequar el nou SMI per a les categories professionals el salari de les quals base coincidia amb aquest salari.
Aquest ha estat el criteri que s'ha vingut acordant pacíficament per totes les organitzacions signants del VII Conveni en les taules salarials en les dues ocasions anteriors que va pujar l'SMI.
Ara la patronal ens sorprèn amb una negativa a continuar aplicant el mateix que ha fet i sosté que si les retribucions totals estan per sobre del SMI (965) no és necessari realitzar cap pujada.
Òbviament no estem d'acord amb aquest canvi de criteri que fins avui es venia acordant i que repercuteix de manera negativa en les persones amb salaris més baixos i vulnerables del conveni.
Aquesta situació creada per la patronal suposa un punt d'inflexió de l'harmonia i confiança mútua entre les parts negociadores, que no fa molt temps vam ser capaços d'arribar a un acord i signar el VII conveni col·lectiu.
Les organitzacions sindicals som conscients i fem nostra la necessitat que l'Administració garanteixi la gratuïtat de l'ensenyament ajustant els mòduls econòmics al cost real del lloc escolar, però sense haver de repercutir les conseqüències d'aquesta insuficiència en els col·lectius més desfavorits.
Continuarem defensant la nostra posició que és la mateixa que s'ha venut portant a efecte fins a aquest inesperat canvi.

Documents relacionats:

RESUM MESA DE CONCERTADA DE 22 DE NOVEMBRE

hand g63a81a09d 1920
🍀 ACORD DE JUBILACIÓ PARCIAL: MÉS APROP 📄
A La Mesa de Concertada la Conselleria d’Educació ha acceptat les modificacions proposades per FSIE i els altres sindicats a la proposta d’acord de finançament de les jubilacions parcials:
Incloure els possibles afectats nascuts abans de 1960 i 1961.
Incloure una futura negociació d’accés a la jubilació parcial per als nascuts a partir de 1962.
Ara només falta el vist-i-plau de la Conselleria d’Hisenda per a poder deixar signat l’acord.
🍀 AUGMENT SALARIAL 2% 2022 I REGULARITZACIÓ TAULES SALARIALS
El Director General de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, ha anunciat un increment salarial, per als docents en pagament delegat de l’Educació Concertada i l’Educació Especial, del 2% per a 2022, el mateix percentatge que s’incrementa als funcionaris públics de la CAIB.
També ha dit que des del Departament de Concertada es regularitzarien les taules salarials de manera que s’ajustaran a les acordades sobre Conveni per a salari base i complements, a la vegada que es retallarà sobre els complements autonòmics les quantitats no incrementades durant el 2020 i 2021.
FSIE s’ha mostrat en desacord amb com es vol aplicar la pujada de 2% de 2022 (sobre els salaris congerlats de 2020 i 2021), així com amb la congelació salarial duita a terme pel Govern en aquests darrers dos anys de forma unilateral.
La Conselleria s’ha compromès a convocar una Mesa tècnica per a revisar com s’aplica l’increment de 2022.
🍀 AUGMENT CRIB PAS
Antoni Morante també ha explicat que al Projecte de Llei de Pressuposts 2022 hi ha previst un augment del 3% sobre els mòduls econòmics de despeses de funcionament dels centres concertats. També un increment del mòdul econòmic de la unitat d’ATE.
FSIE ha demanat que aquest increment dels mòduls econòmics de despeses de funcionament dels centres porti aparellat un augment del CRIB del PAS, congelat en 124 € des de 2007.

FSIENACIONAL

Hay 45 invitados y ningún miembro en línea

MECD

BUTLLETÍ DIGITAL

DISCAPACITAT

ACOSO ESCOLAR

FORMACIO/INNOVACIO

FACEBOOK

TWITTER @FSIEIB

INSTAGRAM

PARLAM? 634527784

TELEGRAM