FSIE Informa: Mesa Concertada i Comissió de Concerts (25 de maig de 2022)

FSIE Informa: Mesa Concertada i Comissió de Concerts

Mesa Concertada: 

- Punt únic: nous esborranys currículums LOMLOE d'ESO i de Batxillerat.

- Des de Conselleria d'Educació se'ns ha informat sobre algunes de les modificacions efectuades als primers esborranys de currículums Illes Balears ESO i Batxillerat i s'ha donat resposta a qüestions tècniques plantejades per les diferents organitzacions sindicals i patronals representades.

- Conselleria ha insisitit en que la implantació dels nous currículums no té perquè provocar una pèrdua d'hores o de llocs de feina a Concertada perquè diuen haver previst mesures de flexibilització per a poder mantenir la dotació horària del professorat que perd hores a les seves assignatures de cara al curs vinent. Una d'aquestes mesures és la possibilitat d'oferir assignatures optatives que poden esser impartides per professors de qualsevol titulació.

- FSIE ha  presentat esmenes al primer esborrany de currículum. Com a conseqüència d'aquestes al·legacions s'han afegit dos nous punts a l'article 32 per a clarificar la situació de codocència i de docència simultània en desdoblaments de grup:

"7. Per a les matèries que s’imparteixin totalment o parcialment en la modalitat de codocència (dos o més professors de manera simultània a la mateixa aula), l’atribució docent d’un d’aquests professors ha de ser la de la matèria que s’imparteix.
8. Per a les matèries que s’imparteixin totalment o parcialment en la modalitat de docència simultània en desdoblaments de grup l’atribució docent dels professors ha de ser la de la matèria que s’imparteix."

- Per ajudar a la distribució d'hores entre el professorat i evitar-ne la pèrdua, des de FSIE hem demanat si una assignatura podia esser impartida per més d'un professor a un mateix grup. P. ex. Geografia i Història d'ESO, dues hores un professor i una hora un altre. Tant el Director General d'Ordenació, Planificació i Centres com els tècnics d'Ordenació ens han dit que no hi ha cap impediment normatiu, sempre i quan els professors comptassin amb la titulació adequada per impartir la matèria i d'ells es fes càrrec de la seva titularitat.

- FSIE també ha sol·licitat una ampliació del termini establert en la Proposta de temporització de les tasques derivades de l’aplicació dels nous currículums, de manera que per a les tasques que han d'esser lliurades/executades a 30 de juny de 2022 s'ampliï el termini a 31 de juliol. Se'ns enviarà resposta. Les tasques en concret són les següents:

• Disseny i difusió de l’oferta de matèries optatives.
• Organització de les àrees/matèries per àmbits i distribució de les HLD.
• Disseny dels horaris setmanals de cada nivell i assignació d’especialitats de professorat a les àrees/matèries/àmbits.

- Adjuntam nous esborranys currículum Illes Balears per a ESO i Batxillerat, així com la "Proposta de mesures de flexibilització per a la planificació del curs 2022-2023 i posteriors".

Comissió de Concerts

- El Director General d'Ordenació, Planificació i Centres i la Cap del Departament de Concertada han explicat les variacions previstes per al curs 2022/23 en relació a la Dotació addicional per atenció a la diversitat per als centres concertats. Es produeix un lleuger augment de la dotació total en relació al present curs. La variació màxima a l'alça o a la baixa d'aquestes dotacions per centre serà de 24 hores.

- En els pròxims dies des de Conselleria se'ns facilitarà per escrit la proposta de dotació addicional i se'ns convocarà a una nova Comissió. Informarem als delegats de FSIE de la variació que es pugui produir al seu centre.

Esborrany_2_Decret_Batxillerat_LOMLOE_1.pdf

esborrany_2__decret_ESO_1.pdf

mesures_de_flexibilització_per_a_la_planificació_del_curs_2022-2023_i_posteriors.002.pdf

Temporitzacio_de_les_tasques_derivades_dels_nous_curriculums.002.pdf

NOVETATS: TAULES SALARIALS VII CONVENI DE CONCERTADA.

INSTAVIIAquest matí, el BOE ha publicat les taules salarials del VII Conveni d'Ensenyament Privat per a 2022. Determina pujades del 2% per a totes les categories i nivells i del 2,94% per a algunes categories. L'acord és vigent des del 1/01/2022.

D'altra banda, queda pendent que es publiquin en el BOE el complement de sortides i el complement addicional temporal per a la seva efectivitat.

Resolució de 5 de maig de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registren i publiquen els Acords d'del VII Conveni col·lectiu d'empreses d'ensenyament privat sostingudes total o parcialment amb fons públics.


Documents relaccionats:
Tablas salariales 2022 VII Convenio Colectivo Nacional de Enseñanza Privada - FSIE

 
BOE I ALTRES documents oficials:
Tablas salariales 2022 VII Convenio Colectivo Nacional de Enseñanza Privada - BOE

PAS - TAULES SALARIALS - ILLES BALEARS

FSIE DONA SUPORT A L'ESCOLARITZACIÓ EN CENTRES CONCERTATS I PRIVATS PER A CURSAR LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

igfpArriba final de curs i el procés de matriculació per al següent es fa urgent.

Nombrosos alumnes i famílies heu de triar una opció formativa i un centre on cursar-la. En aquest context tan variat, molts considerau la Formació Professional com una de les millors sortides laborals.

Sense anar més lluny, l'FP ha crescut en un 35% en els últims 10 anys en els cicles mitjans i prop d'un 85% en els superiors, segons les xifres del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

Inserció laboral i demanda empresarial:

Aquest increment pot animar a moltes persones amb dubtes a apostar per aquesta mena de formació i especialització no universitària que té bones dades d'inserció laboral. Segons els registres del Ministeri d'Educació i Formació Professional, el curs 2019-2020, el més actualitzat, un titulat en FP té tantes possibilitats de trobar un lloc laboral com un altre que ha estudiat una formació universitària. I fins i tot, segons el sector, més possibilitats.

Per sectors, aquells en els quals l'FP aconsegueix major inserció laboral són les indústries extractives, amb un 70,3%, el de la fusta, el moble i el suro, amb un 64%, l'àmbit marítim-pesquer, amb un 58%, el de la instal·lació i manteniment, amb un 58% i el de l'electricitat i electrònica, un altre clàssic de la FP, amb un 57,7%.

Un informe sobre ocupació del grup Adecco, amb dades de 2020, planteja que gairebé el 40% de les ofertes d'ocupació a Espanya requereix un títol de Formació Professional. Segons altres estudis com aquest del Llibre blanc de la FP de la Comunitat Autònoma de Madrid, assenyala que en els pròxims anys la Unió Europea preveu que, per a mantenir-se competitiva a nivell global, necessitarà que el 50% dels seus llocs de treball els exerceixin professionals amb una qualificació intermèdia, repartint-se el 50% restant entre treballadors sense qualificació o molt poc qualificats (15%) i individus amb estudis superiors (35%). Sigui com sigui, el que és clar és que l'FP està en alça.

Diversitat formativa:

Recordam que una cosa que caracteritza precisament a la Formació Professional és que té gran diversitat d'opcions. A Espanya, hi ha més de 150 cicles formatius, dividits en 25 famílies professionals (prem aquí per a conèixer quins són). Per a bastantes professions de caràcter tècnic, sens dubte, representen la millor decisió.

A estudiants i famílies:

Des de la Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament (FSIE) us animam a triar un centre educatiu concertat o privat on es realitzi aquesta Formació Professional que cercau. Aquests centres compten amb una atenció més personalitzada a l'alumne i uns professionals que s'estan formant constantment per a oferir un servei de qualitat, rigorós i adaptat a les últimes novetats del mercat laboral.

Hem preparat una campanya que té el títol, “Tria Formació Professional”, “Tria FP”, amb la qual manifestam el nostre suport als estudiants que tal que opteu per aquesta via formativa tan pràctica.

A professionals de l'ensenyament:

Al mateix temps, des de FSIE animam a tots els professionals de l'ensenyament a compartir aquesta campanya amb la finalitat de visibilitzar el nostre suport als centres concertats i privats que ofereixen aquest itinerari.

És important que fem valer el nostre treball, un treball exigent i responsable que no persegueix més que el màxim benefici dels alumnes i augmentar les seves opcions en el futur. Aquest compromís i responsabilitat són valors que convé destacar i donar a conèixer. Així mateix, vam mostrar la nostra defensa i suport a la llibertat d'elecció de centre.

Des de FSIE continuam defensant els drets dels treballadors d'aquests centres, tant personal docent com personal d'administració i serveis, i continuarem fent-ho amb espècie recalcament en què s'atorguin les mateixes condicions laborals entre aquests i els homòlegs dels centres públics.

A les administracions educatives:

Aplaudim l'impuls que des de les administracions educatives es vol donar a aquesta via formativa i insistim en una reivindicació històrica de FSIE: la necessitat d'estendre la gratuïtat de l'ensenyament des dels 0 fins als 18 anys, sent per a això imprescindible que es duguin a terme les modificacions normatives que permetin l'accés al concert ple dels centres de Formació Professional. A més, respecte al Reial decret publicat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional, creiem que, si en efecte pretén ser la solució a les mancances i problemes actuals de la FP, ha d'articular-se entorn de tres pilars bàsics:

 La revisió de les plantilles docents que permeti el desenvolupament dels projectes educatius dels centres de Formació Professional.
 L'accés igualitari a plans de formació contínua incentivats perquè el professorat de tots els centres pugui adaptar-se a les necessitats educatives de les noves qualificacions professionals.
 Una inversió en la millora i modernització de les infraestructures i en la dotació de recursos de tots els centres de Formació Professional, no sols a uns pocs de gestió pública.

REUNIÓ DE LA MESA SECTORIAL DE L'ENSENYAMENT CONCERTAT (10 DE MAIG 2022)

Cartel Mesa Concertada 10 mayo 2022La Mesa Sectorial de l'Ensenyament Concertat es va reunir ahir 10 de maig de 2022. FSIE va valorar positivament aquesta convocatòria del Ministeri després de reiterades peticions de FSIE, perquè suposa un canvi en relació amb l'absència de diàleg i negociació de l'anterior etapa amb la ministra Isabel Celaá.

Des de FSIE hem tornat a demanar al Ministeri ordenar els temes a debatre i acordar un calendari de reunions de la Mesa Sectorial que faciliti una major freqüència i eficàcia de la Mesa.

El Ministeri ha manifestat estar disposat a dialogar i en aquesta reunió ens ha informat dels següents aspectes:

  • PROPOSTA DE LA MILLORA PROFESSIONAL DOCENT
El secretari d'Estat ha explicat el document elaborat pel Ministeri: “24 propuestas de mejora para la reforma de la profesión docente”.

En FSIE remetrem per escrit les nostres aportacions a aquest document i hem tornat a manifestar el que ja comuniquem a la ministra i al secretari d'Estat fa setmanes en el Consell Escolar de l'Estat: la denominada “carrera professional” ha d'incloure als docents dels centres concertats i que negociar-se en la Mesa Sectorial de la Concertada.

 A FSIE no acceptarem que el professorat dels centres concertats quedi exclòs d'aquesta importantíssima millora. Tampoc compartim que la segona fase de pràctiques que es proposa una vegada s'ha accedit al lloc de treball sigui només per als funcionaris públics.

Queda molt per treballar en aquest tema, però a FSIE el tenim clar des de fa molt temps i així ho venim defensant: la millora de la professió docent no pot ser només per als funcionaris públics docents i ha d'incloure a tots els professionals amb independència de la mena de centro en el que treballin.

  • REIAL DECRET 860/2010 TITULACIONS DEL PROFESSORAT
El nou currículum introdueix noves matèries especialment en ESO I Batxillerat. És necessari modificar aquest RD que regula les titulacions de professorat de centres privats en els diferents nivells educatius.

En els pròxims dies, el Ministeri farà una proposta sobre la qual des de FSIE farem les aportacions que considerem necessàries.

Des de FSIE hem demanat al Ministeri d'Educació garanties en la normativa perquè cap professor que està impartint actualment pugui sortir perjudicat en el seu lloc de treball. Estudiarem detingudament la proposta.

  • REIAL DECRET 132/2010 REQUISITS MÍNIMS DELS CENTRES
El Ministeri també proposarà modificacions a aquest Reial decret ja que, entre altres qüestions, s'ha d'incorporar el nivell 0-3 anys, el nou Batxillerat General o substituir els Programes de Qualificació Professional Inicial que figuren en l'RD per la FP Bàsica.

En FSIE estudiarem les modificacions que es proposin per part del Misteri i remetrà les aportacions que estimi oportú.


  • TEMES QUE FSIE DEMANA AL MINISTERI

Confiem que es produeixi la necessària negociació dels múltiples temes que hem plantejat reiteradament al Ministeri d'Educació i així ho exigirem. Entre els assumptes que ja hem proposat i que el Ministeri té en la seva Mesa, destaquem els següents:

 -Equiparació salarial dels docents amb els seus homòlegs de la funció pública en tots els conceptes retributius i la reducció de la seva càrrega lectiva.
 -Incorporar al pagament delegat al personal d'administració i serveis i personal complementari.
 -Ampliar el servei d'orientació a tots els nivells educatius.
 -Constituir la Comissió prevista en la Llei orgànica per a fixar el cost real del lloc escolar i el seu corresponent finançament que asseguri la seva gratuïtat.
 -Possibilitar la gratuïtat mitjançant l'extensió dels concerts educatius al tram 0-3 anys d'Educació Infantil.
 -Reduir el nombre d'alumnes per aula de manera flexible i adaptada a cada realitat per a millorar el sistema educatiu, evitar el tancament d'aules i la pèrdua d'ocupació.

Documents relacionats:

Cartel Reunión 10 de mayo de la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada

Documento 24 propuestas de reforma para la mejora de la profesión docente

FSIENACIONAL

Hay 52 invitados y ningún miembro en línea

MECD

BUTLLETÍ DIGITAL

DISCAPACITAT

ACOSO ESCOLAR

FORMACIO/INNOVACIO

FACEBOOK

TWITTER @FSIEIB

INSTAGRAM

PARLAM? 634527784

TELEGRAM