COMUNICACIÓ

FSIE INFORMA: Resum reunió bilateral sindicats concertada - Conseller d'Educació

audiencia nacional n 1 640x390

Resum reunió bilateral sindicats concertada - Conseller d'Educació

Els sindicats amb representació a la Mesa de Concertada (USO, STEI, FSIE, UGT i CCOO) havíem sol·licitat, des la unitat sindical, aquesta reunió de forma urgent per intentar desbloquejar la negociació de millores laborals i salarials amb la Conselleria d'Educació.

Per part de la Conselleria d'Educació hi han assistit el Conseller, Martí March, el Director General d'Ordenació, Planificació i Centres, Antoni Morante i la Cap del Departament de Concertada, Cristina Bruguera.

El Conseller March ha manifestat que és conscient de que no s'ha complit en la seva totalitat amb l'Acord de 2016 i és per això que la seva Conselleria ja ha començat a negociar amb la Direcció General de Pressuposts una sèrie de partides econòmiques que s'inclouran dins dels Pressuposts de 2023 per avançar  en el compliment d'aquest acord, ara en suspensió per motius econòmics.

Segons el Conseller, aquestes quanties econòmiques destinades a la millora salarial dels docents en pagament delegat seran independents de l'actualització dels mòduls econòmics de despeses de funcionament dels centres concertats (incrementats en aquest 2022 en un 3%), de l'increment salarial que s'aprovi per Pressuposts Generals per a 2023 i de l'abonament dels endarreriments derivats de la congelació salarial de 2020 (previst per a gener de 2023).

Dins del 2023 el Conseller vol deixar tancats alguns punts pendents de l'Acord 2016 i continuar amb l'actualització dels mòduls econòmics de despeses de funcionament dels centres concertats.

Els seus objectius a curt termini se centraran en el següent:

- Completar la implantació de l'orientador IP als centres concertats que encara no disposen d'aquesta figura.

- Estendre la reducció de 24 a 23 hores lectives a secundària per als professors amb jornada parcial.

- Abonar el darrer tram acordat per a l'equiparació salarial sense antiguitat.

- Avançar amb la negociació per a l'abonament de nous sexennis i la paga extraordinària de 25 anys.

Els diferents portaveus de les organitzacions sindicals hem sol·licitat al Conseller obrir negociacions el més aviat possible per a avançar amb els següents punts:

- Acabar de complir amb l'acord de 2016 i fermar un calendari d'abonament de nous sexennis i de la paga extraordinària de 25 anys.

- Lligar l'augment dels mòduls econòmics de despeses de funcionament a un increment del CRIB del PAS i altre personal complementari.

- Obrir negociacions, juntament amb les organitzacions patronals, per arribar a un acord de recol·locació dels docents en pagament delegat que perdin al seu lloc de feina o vegin disminuïda la seva jornada laboral.

El Conseller s'ha compromès a convocar una nova reunió bilateral dins del mes de juliol a la qual ja s'informarà als sindicats de la previsió de quanties pressupostàries per a desbloquejar l'actual situació de suspensió de millores salarials.

SENTÈNCIA DE L'AUDIÈNCIA NACIONAL DAVANT LA DENÚNCIA INTERPOSADA PER L'INCOMPLIMENT DEL CONVENI D'INFANTIL

audiencia nacional n 1 640x390

El dia 15 de juny, varem rebre la sentència de l'Audiència Nacional davant la denúncia que presenta FSIE amb la  resta de sindicats per l'incompliment del Conveni Col·lectiu d'Educació Infantil.

La sentència obliga les patronals a aplicar la Disposició Final 5a i la Disposició Transitòria 9a, que suposen incrementar en un 5,5% les taules salarials generals i les d'obra social des de l'1 de setembre de 2021.

L'Audiència Nacional considera que la literalitat de les disposicions és clara, que els actes de totes les organitzacions evidencien que la intenció ha estat mantenir l'increment salarial vinculat a l'IPC.

La situació excepcional no esperada (elevats índexs d'IPC) diferent de la qual existia quan es va pactar, no pot servir per a exonerar totalment o parcialment a les empreses de la seva obligació.

La sentència no és ferma puix que pot recórrer-se en cassació al Tribunal Suprem. Tan aviat com coneguem la fermesa de la sentència us continuarem informant.

FSIE continuarà defensant els drets i els interessos de totes les treballadores dels centres assistencials i d'educació infantil.

REUNIÓ I FORMACIÓ D'ALLIBERATS A MADRID.

Foto Jornada Liberados FSIE desde detrás 2

Els dies 14 i 15 de juny, en la Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament (FSIE) hem celebrat un acte de gran importància: la jornada amb els alliberats de la Federació. Ens reunim a Madrid per a parlar, sobretot, de les pròximes eleccions sindicals.

En la primera part de la jornada, van intervenir part de la Secretaria General de FSIE: la presidenta, Alicia Azpilcueta, que va donar la benvinguda a l'acte, el secretari general, Jesús Pueyo, el secretari d'acció sindical, Enrique Ríos, i el secretari de comunicació, Federico Faus. També van intervenir els companys Néstor Gadea i Laura Pastor, de FSIE Comunitat Valenciana, i el formador Iñigo Sáenz de Urturi.

Secretaría General durante la jornada liberados FSIE junio 2022

Durant la segona part de la Jornada per a Afiliats de FSIE, ha intervingut part de la Secretaria General de FSIE: la presidenta, Alicia Azpilcueta, el secretari general, Jesús Pueyo, el secretari d'acció sindical, Enrique Ríos, el secretari de comunicació, Federico Faus, i el secretari de formació, José María Méndez. També ha intervingut el responsable de comunicació, Javier Menéndez. Jesús Pueyo ha destacat la responsabilitat que tenim des de FSIE amb els treballadors de l'ensenyament i de l'atenció a persones amb discapacitat.

Jose Maria Mendez secretario de formacion en FSIE Nacional durante las jornadas de liberados de FSIE en Madrid junio 2022Enrique Ríos secretario de Accion Sindical FSIE durante la jornada de liberados FSIE madrid junio 2022 Jesús Pueyo secretario general FSIE durante la Jornada liberados FSIE

Estem orgullosos de ser un sindicat amb un missatge clar i independent. I continuem treballant amb energia, esperança i il·lusió.

Gràcies a tots per venir i per formar part d'aquest equip! Seguim!

 

REUNIÓ DE LA MESA NEGOCIADORA D'XI CONVENI COL·LECTIU D'ENSENYAMENT PRIVAT: 10 DE JUNY

Dialogo

S'ha celebrat la mesa Negociadora de l'XI Conveni d'Ensenyament Privat. L'objecte de la mateixa és establir un marc regulador per al contracte fix discontinu en l'àmbit del conveni i el control de registre horari. Totes dues qüestions han estat negociades prenent com a referència el ja regulat en el Conveni de Concertada.

FSIE juntament amb la resta de les organitzacions sindicals i patronals hem arribat a un acord sobre tots dos temes. La més rellevant és que es dota al Conveni d'una regulació del control i registre horari i per un altre, s'aclareix la impossibilitat de l'ús del fix discontinu per al personal docent d'assignatures curriculars la utilització de les quals s'estava generalitzant en els centres.

Altres qüestions recollides per al contracte fix discontinu:

Ús per a treballs de naturalesa estacional o vinculats a activitats productives de temporada, o per al desenvolupament d'aquells que no tinguin aquesta naturalesa però que, sent de prestació intermitent, tinguin períodes d'execució certs, determinats o indeterminats.
Es podrà utilitzar aquesta modalitat tant a temps complet com a temps parcial.
Es limita l'ús d'aquesta modalitat, no sols al compliment de l'objecte d'aquest contracte, sinó també a aquelles activitats que tingui almenys un termini d'interrupció de 2 mesos.
L'empresa mantindrà l'alta efectiva durant Nadal i Setmana Santa, si l'activitat continua després de la finalització d'aquests períodes.
El contracte es formalitzarà per escrit i haurà de reflectir la durada del període d'activitat la jornada i la seva distribució horària.
La crida a l'activitat serà amb un preavís de 7 dies i l'ordre del mateix per mutu acord entre l'empresa i els representants legals dels treballadors i en defecte d'això per l'antiguitat en el lloc de treball.

En relació amb el control de registre de jornada es recull com a elements més significatius:

L'obligació empresarial a l'inici de curs escolar, prèvia consulta a la representació legal dels treballadors, d'establir el quadre horari (hores lectives i complementàries) de cada treballador.
El registre del personal docent que inclou tant la jornada lectiva com complementària.
Amb caràcter general la presència en el centre de treball fora de les hores no es considerarà temps de treball.
Durant el temps de l'esbarjo s'estarà a la disposició de l'empresari per a efectuar la vigilància dels alumnes, o qualsevol altra activitat que li sigui encomanada. En cas que l'empresa autoritzi, prèvia petició de la persona treballadora, la sortida fora del centre de treball, aquest temps no serà considerat com a jornada de treball.
Els temps lliures entre classes s'estarà a la disposició de l'empresari. No obstant això, l'empresa podrà acordar amb el treballador l'absència del centre de treball, en cada ocasió o amb la temporalitat màxima d'un curs, i en aquest cas no serà considerat com a temps de treball.
La formació organitzada per l'empresa o aquelles propostes pel treballador i autoritzades per l'empresari serà considerat com a temps de treball efectiu.
En el cas d'activitats fora del centre d'un dia de durada que coincideixi amb l'horari d'entrada i sortida en el centre, es comptabilitzarà com a jornada (lectiva i complementària) la que tingués aquest dia en el centre educatiu, si fos es comptabilitzarà a aquest efecte les hores emprades en la sortida, havent de complir la resta de la jornada que tingués.
Si la sortida implica que la persona treballadora realitza una jornada superior a la que tingués aquest dia, es comptabilitzaran a més com a hores complementàries les realitzades per sobre de la jornada que tingués aquest dia.
Llibertat de format havent de complir la normativa vigent en matèria de protecció de dades i per al cas que sigui paper s'haurà de fer una fulla per treballador.
Les gestions fora del centre educatiu, es portarà un control horari en document separat, quedant reflectit el temps emprat.