COMUNICACIÓ

REUNIÓ DE LA MESA NEGOCIADORA D'XI CONVENI COL·LECTIU D'ENSENYAMENT PRIVAT: 10 DE JUNY

Dialogo

S'ha celebrat la mesa Negociadora de l'XI Conveni d'Ensenyament Privat. L'objecte de la mateixa és establir un marc regulador per al contracte fix discontinu en l'àmbit del conveni i el control de registre horari. Totes dues qüestions han estat negociades prenent com a referència el ja regulat en el Conveni de Concertada.

FSIE juntament amb la resta de les organitzacions sindicals i patronals hem arribat a un acord sobre tots dos temes. La més rellevant és que es dota al Conveni d'una regulació del control i registre horari i per un altre, s'aclareix la impossibilitat de l'ús del fix discontinu per al personal docent d'assignatures curriculars la utilització de les quals s'estava generalitzant en els centres.

Altres qüestions recollides per al contracte fix discontinu:

Ús per a treballs de naturalesa estacional o vinculats a activitats productives de temporada, o per al desenvolupament d'aquells que no tinguin aquesta naturalesa però que, sent de prestació intermitent, tinguin períodes d'execució certs, determinats o indeterminats.
Es podrà utilitzar aquesta modalitat tant a temps complet com a temps parcial.
Es limita l'ús d'aquesta modalitat, no sols al compliment de l'objecte d'aquest contracte, sinó també a aquelles activitats que tingui almenys un termini d'interrupció de 2 mesos.
L'empresa mantindrà l'alta efectiva durant Nadal i Setmana Santa, si l'activitat continua després de la finalització d'aquests períodes.
El contracte es formalitzarà per escrit i haurà de reflectir la durada del període d'activitat la jornada i la seva distribució horària.
La crida a l'activitat serà amb un preavís de 7 dies i l'ordre del mateix per mutu acord entre l'empresa i els representants legals dels treballadors i en defecte d'això per l'antiguitat en el lloc de treball.

En relació amb el control de registre de jornada es recull com a elements més significatius:

L'obligació empresarial a l'inici de curs escolar, prèvia consulta a la representació legal dels treballadors, d'establir el quadre horari (hores lectives i complementàries) de cada treballador.
El registre del personal docent que inclou tant la jornada lectiva com complementària.
Amb caràcter general la presència en el centre de treball fora de les hores no es considerarà temps de treball.
Durant el temps de l'esbarjo s'estarà a la disposició de l'empresari per a efectuar la vigilància dels alumnes, o qualsevol altra activitat que li sigui encomanada. En cas que l'empresa autoritzi, prèvia petició de la persona treballadora, la sortida fora del centre de treball, aquest temps no serà considerat com a jornada de treball.
Els temps lliures entre classes s'estarà a la disposició de l'empresari. No obstant això, l'empresa podrà acordar amb el treballador l'absència del centre de treball, en cada ocasió o amb la temporalitat màxima d'un curs, i en aquest cas no serà considerat com a temps de treball.
La formació organitzada per l'empresa o aquelles propostes pel treballador i autoritzades per l'empresari serà considerat com a temps de treball efectiu.
En el cas d'activitats fora del centre d'un dia de durada que coincideixi amb l'horari d'entrada i sortida en el centre, es comptabilitzarà com a jornada (lectiva i complementària) la que tingués aquest dia en el centre educatiu, si fos es comptabilitzarà a aquest efecte les hores emprades en la sortida, havent de complir la resta de la jornada que tingués.
Si la sortida implica que la persona treballadora realitza una jornada superior a la que tingués aquest dia, es comptabilitzaran a més com a hores complementàries les realitzades per sobre de la jornada que tingués aquest dia.
Llibertat de format havent de complir la normativa vigent en matèria de protecció de dades i per al cas que sigui paper s'haurà de fer una fulla per treballador.
Les gestions fora del centre educatiu, es portarà un control horari en document separat, quedant reflectit el temps emprat.