COMUNICACIÓ

FSIE INFORMA: Resum reunió bilateral sindicats concertada - Conseller d'Educació

audiencia nacional n 1 640x390

Resum reunió bilateral sindicats concertada - Conseller d'Educació

Els sindicats amb representació a la Mesa de Concertada (USO, STEI, FSIE, UGT i CCOO) havíem sol·licitat, des la unitat sindical, aquesta reunió de forma urgent per intentar desbloquejar la negociació de millores laborals i salarials amb la Conselleria d'Educació.

Per part de la Conselleria d'Educació hi han assistit el Conseller, Martí March, el Director General d'Ordenació, Planificació i Centres, Antoni Morante i la Cap del Departament de Concertada, Cristina Bruguera.

El Conseller March ha manifestat que és conscient de que no s'ha complit en la seva totalitat amb l'Acord de 2016 i és per això que la seva Conselleria ja ha començat a negociar amb la Direcció General de Pressuposts una sèrie de partides econòmiques que s'inclouran dins dels Pressuposts de 2023 per avançar  en el compliment d'aquest acord, ara en suspensió per motius econòmics.

Segons el Conseller, aquestes quanties econòmiques destinades a la millora salarial dels docents en pagament delegat seran independents de l'actualització dels mòduls econòmics de despeses de funcionament dels centres concertats (incrementats en aquest 2022 en un 3%), de l'increment salarial que s'aprovi per Pressuposts Generals per a 2023 i de l'abonament dels endarreriments derivats de la congelació salarial de 2020 (previst per a gener de 2023).

Dins del 2023 el Conseller vol deixar tancats alguns punts pendents de l'Acord 2016 i continuar amb l'actualització dels mòduls econòmics de despeses de funcionament dels centres concertats.

Els seus objectius a curt termini se centraran en el següent:

- Completar la implantació de l'orientador IP als centres concertats que encara no disposen d'aquesta figura.

- Estendre la reducció de 24 a 23 hores lectives a secundària per als professors amb jornada parcial.

- Abonar el darrer tram acordat per a l'equiparació salarial sense antiguitat.

- Avançar amb la negociació per a l'abonament de nous sexennis i la paga extraordinària de 25 anys.

Els diferents portaveus de les organitzacions sindicals hem sol·licitat al Conseller obrir negociacions el més aviat possible per a avançar amb els següents punts:

- Acabar de complir amb l'acord de 2016 i fermar un calendari d'abonament de nous sexennis i de la paga extraordinària de 25 anys.

- Lligar l'augment dels mòduls econòmics de despeses de funcionament a un increment del CRIB del PAS i altre personal complementari.

- Obrir negociacions, juntament amb les organitzacions patronals, per arribar a un acord de recol·locació dels docents en pagament delegat que perdin al seu lloc de feina o vegin disminuïda la seva jornada laboral.

El Conseller s'ha compromès a convocar una nova reunió bilateral dins del mes de juliol a la qual ja s'informarà als sindicats de la previsió de quanties pressupostàries per a desbloquejar l'actual situació de suspensió de millores salarials.