COMUNICACIÓ

FSIE Informa: resum Mesa Concertada 16 desembre

Premios Magisterio FSIE participa en su XIV edición Protagonistas de la Educación Caixaforum Madrid 2022

La Mesa de Concertada s'ha celebrat avui dia 16 de desembre entre les 9 i les 11:00 h, presidida pel Conseller d'Educació i Formació Professional Martí March.
El Director General de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante ha fet un repàs de les esmenes presentades pels diferents sindicats a l'Esborrany d'Acord Marc i n'ha explicat la postura de Conselleria sobre l'acceptació o no de les mateixes. N'explicam les principals respostes:
Conselleria vol mantenir els pactes d'equiparació retributiva sense antiguitat i de reducció lectiva a secundària 24-23 h. dins del nou acord marc. Es proposa canviar el títol del nou acord i afegir-hi "de reactivació de l'Acord 2016". FSIE ha demanat que aquests dos pactes sortin del nou acord i se'ls doni compliment com a part de l'Acord 2016.
Per seguretat jurídica i en estar lligada al cobrament de nous sexennis, Conselleria vol mantenir l'abonament de la Paga de 25 anys en el moment de la jubilació i descomptant les quantitats cobrades per sexennis a partir del 1r. FSIE ha insistit en què, una vegada abonada als jubilats, es comenci a abonar als qui estan en actiu i l'hagin meritada o, si més no, si es paga en el moment de la jubilació es tenguin en compte tots els quinquennis complits i no només cinc.
 Formació per sexennis: Conselleria proposa que per a cobrar del segon al cinquè sexenni als qui compleixin amb condicions, aquests almanco tenguin fetes 100 hores de formació entre la meritació del 1r sexenni i la sol·licitud de la resta. D'aquesta manera se'ls conservarien la resta d'hores de formació per arribar a les 500 dels 5 sexennis complets. Ens remetran un nou redactat perquè no ha quedat molt clara aquesta condició. FSIE ha tornat reclamar que compti tota la formació reconeguda i acumulada durant la vida laboral docent.
 Equiparació amb antiguitat: abans de la finalització de 2025, es revisarà l'equiparació retributiva amb pública tenint en compte l'antiguitat (sexennis) i, si fa falta, s'incrementarà la quantitat econòmica dels sexennis de Concertada o es crearà un complement d'equiparació.
 S'avança a gener de 2023 l'inici de negociacions per altres punts de millora inclosos a l'Acord: acord recol·locació professorat, reducció de ràtios i reconeixement com a centres d'atenció preferent.
Es tornar posar sobre l'Acord, a petició de FSIE, el punt que compromet a iniciar negociacions per a reconèixer la funció tutorial i disminuir la càrrega lectiva dels docents.
 Jubilacions parcials: s'ampliarà l'acord ja existent al professorat nascut en els anys 1962 i 1963.
 Es deixa a negociació entre sindicats i patronals la inclusió dins de l'Acord l'increment del CRIB del PAS en un 3% per a 2022. Es manté l'augment del CRIB del PAS en el mateix percentatge que s'incrementin els mòduls econòmics de funcionament dels centres.
 La revisió a l'alça de la dotació bàsica d'atenció a la diversitat que havia demanat FSIE es té en compte dins del nou decret de concerts.
 La millora salarial i laboral del col·lectiu d'ATEs de Concertada que ha demanat FSIE es tractarà a Mesa Social de Concertada entre patronals i sindicats.
La Conselleria es compromet a enviar nou redactat d'esborrany d'acord abans de l'inici de les vacances de Nadal i a convocar una nova Mesa de Concertada ja dins del mes de gener.
També s'ha anunciat la celebració d'una Mesa de Concertada per dia 16 de gener per a tractar tot allò relacionat amb la Competència digital docent. Des de FSIE-Illes Balears havíem reclamat de forma insistent el poder tractar aquest tema en Mesa de Concertada, sobretot per aclarir el tema de l'obligatorietat o no d'haver d'obtenir el Certificat en Competència Digital Docent (CDD) i poder llevar pressió de noves formacions als docents dels centres concertats (s'adjunta Ordre del Dia).