COMUNICACIÓ

NOVETATS SOBRE EL CONFLICTE COL·LECTIU A L'AUDIÈNCIA NACIONAL PER LA INAPLICACIÓ DEL CONVENI D'INFANTIL

 

audiencia nacional n 1 640x390

Avui s'ha celebrat la vista en l'Audiència Nacional. La controvèrsia se centra en la inaplicació per part de la patronal de la disposició final 5a i la disposició transitòria 9a, que suposen incrementar en un 5,5% les Taules generals i d'obra social des de l'1 de setembre de 2021.

Les patronals no es mouen de la seva postura i han sol·licitat la inaplicació de totes dues disposicions sobre la base de que les circumstàncies en les quals es pacto en 2019 han canviat en relació amb el moment actual.

FSIE juntament amb la resta de les organitzacions sindicals signants hem mantingut que no és possible la inaplicació pretesa. Els acords recollits en el conveni cal complir-los perquè són vinculants per a totes les parts i té eficàcia general.

CCOO ha desistit de la seva intenció de fer extensiva la Disposició Final 5a a les taules de gestió indirecta, amb reserva d'accions per al moment en què l'Audiència Nacional resolgui sobre el procediment d'impugnació de conveni.

FSIE continuarà defensant els drets i els interessos de totes les treballadores dels centres assistencials i d'educació infantil. Tan aviat com tenguem el sentit de la sentència us informarem.

 

FSIE DEMANA PROPOSTES ALS DOCENTS DAVANT LES NOVES TITULACIONS DEL PROFESSORAT D'ESO, BATXILLERAT I FP BÀSICA

 

Profesor SecundariaEl Ministeri d'Educació i Formació Professional ha donat a conèixer el Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 860/2010, de 2 de julio, por el que se regulan las condiciones de formación inicial del profesorado de los centros privados para ejercer la docencia en las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato.

Aquest Projecte regularà, en el moment en què sigui aprovat, les titulacions del professorat per a exercir docència també de les noves matèries que s'han introduït en el currículum.

FSIE remetrà al Ministeri d'Educació aportacions al mateix punt de manera directa com en la Comissió Permanent del Consell Escolar de l'Estat en la qual som l'únic representant del professorat de l'ensenyament privat.

Remet-nos la teva proposta:

És molt important que cada professional consulti aquest projecte i, en cas que consideri que pot tenir problemes de titulació o que amb la qual té pot impartir matèries i no s'ha recollit així en el Projecte o qualsevol circumstància sobre aquest tema, podeu remetre'ns les vostres aportacions i propostes fins al 23 de juny al compte de correu:

 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

La proposta ha de ser raonada i fonamentada.

Documents relaccionats:

Descarrega el document oficial en PDF prement aquí.

IV Congrés FSIE Illes Balears: Antoni Sacarés continua com a Secretari general autonòmic

 

Ahir divendres 3 de juny  es va celebrar el IV Congrés de FSIE Illes Balears amb l’elecció d’una nova Secretaria General, amb Antoni Sacarés Mas al capdavant com a Secretari General i Juan Antonio García Pons com a President.

Davant dels afiliats presents, Sacarés va repassar les fites aconseguides en aquests darrers 4 anys, entre les que destaquen un considerable augment de l’afiliació a FSIE, així com un increment de la representació sindical en les darreres eleccions. Com a nous objectius, la nova secretaria general vol mantenir la línia de creixement, tant en afiliació com en representació, consolidar el sindicat a Mallorca i Eivissa-Formentera i continuar amb l’expansió en els centres educatius de Menorca.

El Congrés es tancà amb la intervenció del Secretari General de FSIE nacional, Jesús Pueyo, el qual destacà el creixement i la consolidació de FSIE Illes Balears i animà als afiliats presents a promocionar el sindicat entre els seus companys docents i no docents.

La nova Secretaria General de FSIE Illes Balears queda composta de la següent manera:

President: Juan Antonio García Pons

Secretari General Autonòmic: Antoni Sacarés Mas

Secretària General de Mallorca: Aina Aguareles Tejada

Secretari General d’Eivissa-Formentera: José Antonio Jiménez Juan

Responsable de Menorca: Mª del Pilar Santiesteban Corral

Secretari d’Acció Sindical: Manuel Sirvent Cancho

Secretària d’Organització: Sandra Cerqueiro Van Nijhuis

Secretària de Finances: Inmaculada Hernández Pascual

Secretari de Comunicació: Víctor Flores Alaminos

Secretari de Formació: Ramon Colom Guasp

Vocals: Benet Femenia Juan  i  Miquel Valls Albertí

 


 

congres3 

organigrama22

FSIE Informa: Mesa Concertada i Comissió de Concerts (25 de maig de 2022)

FSIE Informa: Mesa Concertada i Comissió de Concerts

Mesa Concertada: 

- Punt únic: nous esborranys currículums LOMLOE d'ESO i de Batxillerat.

- Des de Conselleria d'Educació se'ns ha informat sobre algunes de les modificacions efectuades als primers esborranys de currículums Illes Balears ESO i Batxillerat i s'ha donat resposta a qüestions tècniques plantejades per les diferents organitzacions sindicals i patronals representades.

- Conselleria ha insisitit en que la implantació dels nous currículums no té perquè provocar una pèrdua d'hores o de llocs de feina a Concertada perquè diuen haver previst mesures de flexibilització per a poder mantenir la dotació horària del professorat que perd hores a les seves assignatures de cara al curs vinent. Una d'aquestes mesures és la possibilitat d'oferir assignatures optatives que poden esser impartides per professors de qualsevol titulació.

- FSIE ha  presentat esmenes al primer esborrany de currículum. Com a conseqüència d'aquestes al·legacions s'han afegit dos nous punts a l'article 32 per a clarificar la situació de codocència i de docència simultània en desdoblaments de grup:

"7. Per a les matèries que s’imparteixin totalment o parcialment en la modalitat de codocència (dos o més professors de manera simultània a la mateixa aula), l’atribució docent d’un d’aquests professors ha de ser la de la matèria que s’imparteix.
8. Per a les matèries que s’imparteixin totalment o parcialment en la modalitat de docència simultània en desdoblaments de grup l’atribució docent dels professors ha de ser la de la matèria que s’imparteix."

- Per ajudar a la distribució d'hores entre el professorat i evitar-ne la pèrdua, des de FSIE hem demanat si una assignatura podia esser impartida per més d'un professor a un mateix grup. P. ex. Geografia i Història d'ESO, dues hores un professor i una hora un altre. Tant el Director General d'Ordenació, Planificació i Centres com els tècnics d'Ordenació ens han dit que no hi ha cap impediment normatiu, sempre i quan els professors comptassin amb la titulació adequada per impartir la matèria i d'ells es fes càrrec de la seva titularitat.

- FSIE també ha sol·licitat una ampliació del termini establert en la Proposta de temporització de les tasques derivades de l’aplicació dels nous currículums, de manera que per a les tasques que han d'esser lliurades/executades a 30 de juny de 2022 s'ampliï el termini a 31 de juliol. Se'ns enviarà resposta. Les tasques en concret són les següents:

• Disseny i difusió de l’oferta de matèries optatives.
• Organització de les àrees/matèries per àmbits i distribució de les HLD.
• Disseny dels horaris setmanals de cada nivell i assignació d’especialitats de professorat a les àrees/matèries/àmbits.

- Adjuntam nous esborranys currículum Illes Balears per a ESO i Batxillerat, així com la "Proposta de mesures de flexibilització per a la planificació del curs 2022-2023 i posteriors".

Comissió de Concerts

- El Director General d'Ordenació, Planificació i Centres i la Cap del Departament de Concertada han explicat les variacions previstes per al curs 2022/23 en relació a la Dotació addicional per atenció a la diversitat per als centres concertats. Es produeix un lleuger augment de la dotació total en relació al present curs. La variació màxima a l'alça o a la baixa d'aquestes dotacions per centre serà de 24 hores.

- En els pròxims dies des de Conselleria se'ns facilitarà per escrit la proposta de dotació addicional i se'ns convocarà a una nova Comissió. Informarem als delegats de FSIE de la variació que es pugui produir al seu centre.

Esborrany_2_Decret_Batxillerat_LOMLOE_1.pdf

esborrany_2__decret_ESO_1.pdf

mesures_de_flexibilització_per_a_la_planificació_del_curs_2022-2023_i_posteriors.002.pdf

Temporitzacio_de_les_tasques_derivades_dels_nous_curriculums.002.pdf